ประชุมหารือความเป็นไปได้ในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับ Beijing Foreign Studies University สาธารณรัฐประชาชนจีน

ประชุมหารือความเป็นไปได้ในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับ Beijing Foreign Studies University สาธารณรัฐประชาชนจีน

วันที่ 5 กรกฎาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารี มโนสุทธิกิจ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.อนุกัลยณ์ จีระลักษณกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ คุณนิภา ชุมสุข ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์การ คุณสุวารี เกษเกษม ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา เจ้าหน้าที่จากคณะบริหารธุรกิจ และเจ้าหน้าที่ส่วนวิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์โปรแกรม Zoom Meetings กับ Professor Dr. NIU Huayong ตำแหน่ง Dean Dr. DONG Lili ตำแหน่ง Assistant Dean/Director of International Student Office และ Ms. LIN Min ตำแหน่ง Deputy Director of International Student Office จาก International Business School (IBS), Beijing Foreign Studies University (BFSU) สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีเนื้อหาการหารือเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะบริหารธุรกิจและ IBS ในด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสองสถาบัน และ business and culture tour ซึ่งทั้งสองฝ่ายตกลงเห็นชอบที่จะประสานงานเพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันต่อไป