image 32

สร้างความตระหนักรู้ด้าน BCG แก่เยาวชนและสร้างเสริมอาชีพ ให้กับโรงเรียนวัดพิชัย กทม.

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2566 ผศ.ดร.แตงอ่อน มั่นใจตน ผู้อำนวยการโครงการสร้างความตระหนักรู้ด้าน BCG แก่เยาวชนและสร้างเสริมอาชีพ โดยยึดหลัก BCG แก่ชุมชน ร่วมกับโรงเรียนวัดพิชัย โดย นางสาวเตียงคำ  เตโช ผู้อำนวยการสถานศึกษา จัดอบรมและสาธิตปฏิบัติการทำน้ำหมักชีวภาพจากเปลือกสับปะรด การทำผลิตภัณฑ์ซักล้างเอนกประสงค์จากน้ำหมักชีวภาพ และการเพาะต้นอ่อนทานตะวัน ให้กับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 3-6 โรงเรียนวัดพิชัย สำนักงานเขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร

สร้างความตระหนักรู้ด้าน BCG แก่เยาวชนและสร้างเสริมอาชีพ ให้กับโรงเรียนวัดพิชัย กทม.
สร้างความตระหนักรู้ด้าน BCG แก่เยาวชนและสร้างเสริมอาชีพ ให้กับโรงเรียนวัดพิชัย กทม.
สร้างความตระหนักรู้ด้าน BCG แก่เยาวชนและสร้างเสริมอาชีพ ให้กับโรงเรียนวัดพิชัย กทม.
สร้างความตระหนักรู้ด้าน BCG แก่เยาวชนและสร้างเสริมอาชีพ ให้กับโรงเรียนวัดพิชัย กทม.
สร้างความตระหนักรู้ด้าน BCG แก่เยาวชนและสร้างเสริมอาชีพ ให้กับโรงเรียนวัดพิชัย กทม.
สร้างความตระหนักรู้ด้าน BCG แก่เยาวชนและสร้างเสริมอาชีพ ให้กับโรงเรียนวัดพิชัย กทม.
สร้างความตระหนักรู้ด้าน BCG แก่เยาวชนและสร้างเสริมอาชีพ ให้กับโรงเรียนวัดพิชัย กทม.
สร้างความตระหนักรู้ด้าน BCG แก่เยาวชนและสร้างเสริมอาชีพ ให้กับโรงเรียนวัดพิชัย กทม.
สร้างความตระหนักรู้ด้าน BCG แก่เยาวชนและสร้างเสริมอาชีพ ให้กับโรงเรียนวัดพิชัย กทม.
สร้างความตระหนักรู้ด้าน BCG แก่เยาวชนและสร้างเสริมอาชีพ ให้กับโรงเรียนวัดพิชัย กทม.