x5

สร้างความตระหนักรู้ด้าน BCG แก่เยาวชน รร.พระมารดานิจจานุเคราะห์ เขตบางกะปิ

วันที่ 19 มกราคม 2566  ผศ.ดร.แตงอ่อน มั่นใจตน  ผู้อำนวยการโครงการสร้างความตระหนักรู้ด้าน BCG แก่เยาวชนและสร้างเสริมอาชีพ โดยยึดหลัก BCG แก่ชุมชน ได้รับเชิญเข้าร่วมงานวิชาการเขต 2 โดยได้ร่วมจัดกิจกรรมจัดฐานการเรียนรู้ “การจัดการสิ่งแวดล้อม” พร้อมสาธิตวิธีการทำน้ำหมักชีวภาพและการทำผลิตภัณฑ์ซักล้างอเนกประสงค์ ให้กับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ เขตบางกะปิ

สร้างความตระหนักรู้ด้าน BCG แก่เยาวชน รร.พระมารดานิจจานุเคราะห์ เขตบางกะปิ
สร้างความตระหนักรู้ด้าน BCG แก่เยาวชน รร.พระมารดานิจจานุเคราะห์ เขตบางกะปิ
สร้างความตระหนักรู้ด้าน BCG แก่เยาวชน รร.พระมารดานิจจานุเคราะห์ เขตบางกะปิ
สร้างความตระหนักรู้ด้าน BCG แก่เยาวชน รร.พระมารดานิจจานุเคราะห์ เขตบางกะปิ
สร้างความตระหนักรู้ด้าน BCG แก่เยาวชน รร.พระมารดานิจจานุเคราะห์ เขตบางกะปิ
สร้างความตระหนักรู้ด้าน BCG แก่เยาวชน รร.พระมารดานิจจานุเคราะห์ เขตบางกะปิ
สร้างความตระหนักรู้ด้าน BCG แก่เยาวชน รร.พระมารดานิจจานุเคราะห์ เขตบางกะปิ
สร้างความตระหนักรู้ด้าน BCG แก่เยาวชน รร.พระมารดานิจจานุเคราะห์ เขตบางกะปิ
สร้างความตระหนักรู้ด้าน BCG แก่เยาวชน รร.พระมารดานิจจานุเคราะห์ เขตบางกะปิ