‘นิด้า’ ร่วมกับ ‘ธนาคารออมสิน’ จัดเวทีนำเสนอโครงการย่อย ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น 2567 ยกระดับ ผลิตภัณฑ์ – บริการ สร้างชุมชนเข้มแข็งและยั่งยืน

‘นิด้า’ ร่วมกับ ‘ธนาคารออมสิน’ จัดเวทีนำเสนอโครงการย่อย ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น 2567 ยกระดับ ผลิตภัณฑ์ – บริการ สร้างชุมชนเข้มแข็งและยั่งยืน

          เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) จัดเวทีการนำเสนอโครงการย่อย (Proposal) ภายใต้ “โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2567” ในรูปแบบ Hybrid ณ ห้อง 603 ชั้น 6 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และผ่านระบบออนไลน์ MS TEAMS

‘นิด้า’ ร่วมกับ ‘ธนาคารออมสิน’ จัดเวทีนำเสนอโครงการย่อย ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น 2567 ยกระดับ ผลิตภัณฑ์ – บริการ สร้างชุมชนเข้มแข็งและยั่งยืน
‘นิด้า’ ร่วมกับ ‘ธนาคารออมสิน’ จัดเวทีนำเสนอโครงการย่อย ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น 2567 ยกระดับ ผลิตภัณฑ์ – บริการ สร้างชุมชนเข้มแข็งและยั่งยืน

          โดยมี ผศ.ดร.แตงอ่อน มั่นใจตน รองประธานคณะทำงานฯ เป็นผู้กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการ และ รศ.ดร.อมรรัตน์ อภินันท์มหกุล รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและชุมชนสัมพันธ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ด้านธนาคารออมสิน ได้รับเกียรติจาก คุณณัฐวุฒิ ธรรมตานนท์ รองผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจผู้ประกอบการรายย่อยและองค์กรชุมชน กล่าวถึงแนวทางการดำเนินโครงการ และ คุณสุรพล โสมะภีร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจผู้ประกอบการรายย่อยและองค์กรชุมชน ทีมงานฝ่ายพัฒนาธุรกิจผู้ประกอบการรายย่อย และทีมงานหน่วยพัฒนาสังคมและชุมชน ธนาคารออมสินภาค 2 ได้เข้าร่วมรับฟังการนําเสนอโครงการย่อย พร้อมให้คําแนะนําแนวทางในการพัฒนากลุ่มชุมชนร่วมกัน  โดยมีทีมนักศึกษาจากนิด้าเข้าร่วมนําเสนอโครงการย่อย จำนวน 5 ทีม ดังนี้

  • กลุ่มที่ 1 ประเภทผลิตภัณฑ์ (ชุมชนใหม่ 1)

ชื่อโครงการย่อย : ชุมชนวัดทองสัมฤทธิ์ เขตมีนบุรี

ผลิตภัณฑ์ : ขนมไทย-ขนมเทียน วุ้นแฟนซี

ชื่อทีมนักศึกษา : NIDA MBA II

อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ.ดร.อนุกัลยณ์ จีระลักษณกุล

‘นิด้า’ ร่วมกับ ‘ธนาคารออมสิน’ จัดเวทีนำเสนอโครงการย่อย ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น 2567 ยกระดับ ผลิตภัณฑ์ – บริการ สร้างชุมชนเข้มแข็งและยั่งยืน
‘นิด้า’ ร่วมกับ ‘ธนาคารออมสิน’ จัดเวทีนำเสนอโครงการย่อย ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น 2567 ยกระดับ ผลิตภัณฑ์ – บริการ สร้างชุมชนเข้มแข็งและยั่งยืน
‘นิด้า’ ร่วมกับ ‘ธนาคารออมสิน’ จัดเวทีนำเสนอโครงการย่อย ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น 2567 ยกระดับ ผลิตภัณฑ์ – บริการ สร้างชุมชนเข้มแข็งและยั่งยืน
‘นิด้า’ ร่วมกับ ‘ธนาคารออมสิน’ จัดเวทีนำเสนอโครงการย่อย ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น 2567 ยกระดับ ผลิตภัณฑ์ – บริการ สร้างชุมชนเข้มแข็งและยั่งยืน
‘นิด้า’ ร่วมกับ ‘ธนาคารออมสิน’ จัดเวทีนำเสนอโครงการย่อย ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น 2567 ยกระดับ ผลิตภัณฑ์ – บริการ สร้างชุมชนเข้มแข็งและยั่งยืน

  • กลุ่มที่ 2 ประเภทบริการ (ชุมชนเก่า 1 ) : โปรแกรมเส้นทางการท่องเที่ยว

ชื่อโครงการย่อย : ศูนย์การเรียนรู้บ้านครูแดง คลองลำไทร

บริการ : เส้นทางการท่องเที่ยว

ชื่อทีมนักศึกษา : KPB ยกกำลังสอง

อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.แสงแข บุญศิริ

‘นิด้า’ ร่วมกับ ‘ธนาคารออมสิน’ จัดเวทีนำเสนอโครงการย่อย ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น 2567 ยกระดับ ผลิตภัณฑ์ – บริการ สร้างชุมชนเข้มแข็งและยั่งยืน
‘นิด้า’ ร่วมกับ ‘ธนาคารออมสิน’ จัดเวทีนำเสนอโครงการย่อย ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น 2567 ยกระดับ ผลิตภัณฑ์ – บริการ สร้างชุมชนเข้มแข็งและยั่งยืน
‘นิด้า’ ร่วมกับ ‘ธนาคารออมสิน’ จัดเวทีนำเสนอโครงการย่อย ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น 2567 ยกระดับ ผลิตภัณฑ์ – บริการ สร้างชุมชนเข้มแข็งและยั่งยืน
‘นิด้า’ ร่วมกับ ‘ธนาคารออมสิน’ จัดเวทีนำเสนอโครงการย่อย ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น 2567 ยกระดับ ผลิตภัณฑ์ – บริการ สร้างชุมชนเข้มแข็งและยั่งยืน
‘นิด้า’ ร่วมกับ ‘ธนาคารออมสิน’ จัดเวทีนำเสนอโครงการย่อย ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น 2567 ยกระดับ ผลิตภัณฑ์ – บริการ สร้างชุมชนเข้มแข็งและยั่งยืน

  • กลุ่มที่ 3 ประเภทผลิตภัณฑ์ (ชุมชนใหม่ 2)

ชื่อกลุ่มองค์กรชุมชน : ชุมชนน้ำใส ดอกไม้สวย

ผลิตภัณฑ์ :  ข้าวไรซ์เบอร์รี่ไซรัป

ชื่อทีมนักศึกษา : GSTM Start-Up

อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ.ดร.กนกกานต์ แก้วนุช

‘นิด้า’ ร่วมกับ ‘ธนาคารออมสิน’ จัดเวทีนำเสนอโครงการย่อย ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น 2567 ยกระดับ ผลิตภัณฑ์ – บริการ สร้างชุมชนเข้มแข็งและยั่งยืน
‘นิด้า’ ร่วมกับ ‘ธนาคารออมสิน’ จัดเวทีนำเสนอโครงการย่อย ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น 2567 ยกระดับ ผลิตภัณฑ์ – บริการ สร้างชุมชนเข้มแข็งและยั่งยืน
‘นิด้า’ ร่วมกับ ‘ธนาคารออมสิน’ จัดเวทีนำเสนอโครงการย่อย ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น 2567 ยกระดับ ผลิตภัณฑ์ – บริการ สร้างชุมชนเข้มแข็งและยั่งยืน
‘นิด้า’ ร่วมกับ ‘ธนาคารออมสิน’ จัดเวทีนำเสนอโครงการย่อย ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น 2567 ยกระดับ ผลิตภัณฑ์ – บริการ สร้างชุมชนเข้มแข็งและยั่งยืน

  • กลุ่มที่ 4 ประเภทผลิตภัณฑ์ (ชุมชนเก่า 2)

ชื่อโครงการย่อย :  ผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรม “ทรายแมวจากผักตบชวา”

ประเภทผลิตภัณฑ์ : ทรายแมวจากผักตบชวา

ชื่อทีมนักศึกษา :  ดอกไม้นิด้า

อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ.ดร.พัทรียา หลักเพ็ชร

‘นิด้า’ ร่วมกับ ‘ธนาคารออมสิน’ จัดเวทีนำเสนอโครงการย่อย ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น 2567 ยกระดับ ผลิตภัณฑ์ – บริการ สร้างชุมชนเข้มแข็งและยั่งยืน
‘นิด้า’ ร่วมกับ ‘ธนาคารออมสิน’ จัดเวทีนำเสนอโครงการย่อย ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น 2567 ยกระดับ ผลิตภัณฑ์ – บริการ สร้างชุมชนเข้มแข็งและยั่งยืน
‘นิด้า’ ร่วมกับ ‘ธนาคารออมสิน’ จัดเวทีนำเสนอโครงการย่อย ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น 2567 ยกระดับ ผลิตภัณฑ์ – บริการ สร้างชุมชนเข้มแข็งและยั่งยืน
‘นิด้า’ ร่วมกับ ‘ธนาคารออมสิน’ จัดเวทีนำเสนอโครงการย่อย ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น 2567 ยกระดับ ผลิตภัณฑ์ – บริการ สร้างชุมชนเข้มแข็งและยั่งยืน

  • กลุ่มที่ 5 ประเภทผลิตภัณฑ์ (ชุมชนเก่า 3)

ชื่อกลุ่มองค์กรชุมชน :   ศูนย์การเรียนรู้เพื่อพึ่งตนเอง บ้านสุมาลี

ประเภทผลิตภัณฑ์ : ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากไม้

ชื่อทีมนักศึกษา :  หัตถเศษ

อาจารย์ที่ปรึกษา :  ผศ.ดร.วรรษิดา บุญญาณเมธาพร

‘นิด้า’ ร่วมกับ ‘ธนาคารออมสิน’ จัดเวทีนำเสนอโครงการย่อย ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น 2567 ยกระดับ ผลิตภัณฑ์ – บริการ สร้างชุมชนเข้มแข็งและยั่งยืน
‘นิด้า’ ร่วมกับ ‘ธนาคารออมสิน’ จัดเวทีนำเสนอโครงการย่อย ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น 2567 ยกระดับ ผลิตภัณฑ์ – บริการ สร้างชุมชนเข้มแข็งและยั่งยืน
‘นิด้า’ ร่วมกับ ‘ธนาคารออมสิน’ จัดเวทีนำเสนอโครงการย่อย ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น 2567 ยกระดับ ผลิตภัณฑ์ – บริการ สร้างชุมชนเข้มแข็งและยั่งยืน
‘นิด้า’ ร่วมกับ ‘ธนาคารออมสิน’ จัดเวทีนำเสนอโครงการย่อย ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น 2567 ยกระดับ ผลิตภัณฑ์ – บริการ สร้างชุมชนเข้มแข็งและยั่งยืน

          สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้เข้าร่วมโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การบริการ และต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืนของระบบเศรษฐกิจฐานราก ยกระดับขีดความสามารถในการประกอบการของกลุ่มองค์กรชุมชนให้มีศักยภาพ สร้างมูลค่าเพิ่ม และส่งเสริมให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้นำองค์ความรู้ด้านพัฒนบริหารศาสตร์จากสถาบันไปประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ต่อชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนต่อไป

‘นิด้า’ ร่วมกับ ‘ธนาคารออมสิน’ จัดเวทีนำเสนอโครงการย่อย ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น 2567 ยกระดับ ผลิตภัณฑ์ – บริการ สร้างชุมชนเข้มแข็งและยั่งยืน
‘นิด้า’ ร่วมกับ ‘ธนาคารออมสิน’ จัดเวทีนำเสนอโครงการย่อย ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น 2567 ยกระดับ ผลิตภัณฑ์ – บริการ สร้างชุมชนเข้มแข็งและยั่งยืน