NIDA เยือน Australian National University

NIDA เยือน Australian National University (ANU) เครือรัฐออสเตรเลีย

            เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 ศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ อธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กุสุมาวลี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนานาชาติ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารี มโนสุทธิกิจ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ ได้เดินทางไปเยือนเครือรัฐออสเตรเลีย อย่างเป็นทางการ เพื่อเข้าร่วมหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการกับ Professor Janine O’Flynn – Director of the Crawford School of Public Policy; Assoc. Prof. Shiro Armstrong – Director of Australian-Japan Research Center; และ Professor Peter Warr – Emeritus Professor, Crawford School of Public Policy จาก Australian National University (ANU) เครือรัฐออสเตรเลีย ผู้บริหารและคณาจารย์ข้างต้น ร่วมให้การต้อนรับ โดยมีเนื้อหาการหารือเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนคณาจารย์และนักศึกษา การจัดทำวิจัยร่วมกัน การร่วมจัดงานประชุมวิชาการระหว่างสถาบัน และการประชุมผลงานวิจัยของนักศึกษาปริญญาเอก พร้อมการแลกเปลี่ยนเอกสารทางวิชาการ

NIDA เยือน Australian National University