ขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนการจัดงาน NIC NIDA Conference 2023

ขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนการจัดงาน NIC NIDA Conference 2023

            เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2566 ศาสตราจารย์ ดร.วิสาขา ภู่จินดา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ นางสาวดวงรัชนี เต็งสกุล หัวหน้ากลุ่มงานส่วนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการวิจัย และนางสาวอิลฮาม เด่นยิ่งโยชน์ ผู้ประสานงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ เข้าพบ คุณสรญา ประทุมวงษ์ ผู้จัดการสังกัดฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ในนามผู้แทนผู้บริหารฯ เพื่อขอบคุณ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ประจำปี 2566 (2023 National and International Conference of the National Institute of Development Administration: 2nd NIC-NIDA Conference, 2023) ภายใต้หัวข้อเรื่อง “New Frontiers of Sustainable Development through Designing and Implementing Re-globalization” เมื่อวันที่ 17-18 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 – 17.30 น. ด้วยงบประมาณทั้งสิ้น 300,000 บาท โดยมีเป้าหมายเพื่อร่วมประชาสัมพันธ์กิจกรรม สร้างความร่วมมือทางวิชาการและเป็นการสร้างเครือข่ายทางวิชาการระหว่างนักวิชาการจากสถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ต้องขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนหลักเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้