งานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ประจำปี 2566 : 2nd NIC NIDA Conference,2023

งานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ประจำปี 2566 : 2nd NIC NIDA Conference,2023

Theme : New Frontiers of Sustainable Development through Designing and Implementing Re-globalization

งานประชุมวิชาการเต็มรูปแบบ ท่านจะได้พบกับผู้ทรงคุณวุฒิทั้งไทยและต่างประเทศ พร้อมทั้งกิจกรรมนำเสนอผลงานระดับชาติ ระดับนานาชาติ ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, กรุงเทพมหานคร
ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่เพจนี้ และ NIDA Thailand
และ Website: https://conference.nida.ac.th/
57 ปี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สร้างปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
WISDOM for Sustainable Development

NIDA #NICNIDA2023 #NIDAThailand

งานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ประจำปี 2566 : 2nd NIC NIDA Conference,2023