NCC Forum หัวข้อ "การประเมินผลกระทบของแผนงาน/โครงการภาครัฐเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจสีเขียว"

NCC Forum หัวข้อ “การประเมินผลกระทบของแผนงาน/โครงการภาครัฐเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจสีเขียว”

ศูนย์บริการวิชาการ

ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังเสวนา NCC Forum

หัวข้อ “การประเมินผลกระทบของแผนงาน/โครงการภาครัฐเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจสีเขียว”


ฟรี!!! ไม่มีค่าใช้จ่าย

?ในวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30 – 15.45 น.

ผ่านทาง Zoom (จำกัด 100 ท่านเท่านั้น) และรับชมไลฟ์สดผ่านเพจศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

?ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดและเทคนิคการประเมินผลกระทบของแผนงาน/โครงการภาครัฐเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนและบรรลุ

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) โดยวิทยากร จากคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ECON NIDA Fanpage

?รศ.ดร.ณดา จันทร์สม

ผู้อำนวยการหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน

?ผศ.ดร.ทัศนีย์ สติมานนท์

ผู้อำนวยการหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

?ผศ.ดร.สันติ ชัยศรีสวัสดิ์สุข

ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

(เศรษฐศาสตร์) หลักสูตรนานาชาติ

ลงทะเบียนผ่านการสแกน QR code ในภาพ หรือผ่าน link ด้านล่างนี้

https://forms.gle/PPjKUCyYNm2aKUj68

สำหรับท่านที่ลงทะเบียน ลิงก์สำหรับการเข้าร่วมงานจะถูกส่งไปยังอีเมลที่ระบุไว้ภายในเช้าวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566

?สอบถามเพิ่มเติม โทร 02-727-3804-5

#NCC #NIDAConsultingCenter #ศูนย์บริการวิชาการนิด้า #NIDA

#SDGs #GreenEconomy

https://consult.nida.ac.th

NCC Forum หัวข้อ