NCC Forum หัวข้อ "มาตรการการจัดการ PM2.5 เพื่อโลก เพื่อเรา เพื่ออนาคต"

NCC Forum หัวข้อ “มาตรการการจัดการ PM2.5 เพื่อโลก เพื่อเรา เพื่ออนาคต”

ศูนย์บริการวิชาการ

ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังเสวนา NCC Forum

หัวข้อ “มาตรการการจัดการ PM2.5 เพื่อโลก เพื่อเรา เพื่ออนาคต” 


ฟรี!!! ไม่มีค่าใช้จ่าย

ในวันอังคาร ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 – 16.00 น. 

ผ่านทาง Zoom (จำกัด 100 ท่านเท่านั้น)  และรับชมไลฟ์สดผ่านเพจศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับมาตรการการจัดการ PM2.5 สู่แนวทางแก้ปัญหาอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน
โดยวิทยากร

รศ.ดร.ภัคพงศ์ พจนารถ NIDA Environment School
คณบดีคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ลงทะเบียนผ่านการสแกน QR code ในภาพ
หรือผ่าน link ด้านล่างนี้
https://forms.gle/6YoSQfirxJb5s9eVA

เมื่อลงทะเบียนแล้ว ท่านจะได้รับลิงก์สำหรับการเข้าร่วมงาน
โปรดคัดลอกและบันทึกไว้ในปฏิทินแจ้งเตือนของท่านด้วย
สอบถามเพิ่มเติม โทร 02-727-3804-5

#NCC #NIDAConsultingCenter #ศูนย์บริการวิชาการนิด้า #NIDA #SDGs #PM2_5

http://consult.nida.ac.th