ปริญญาโท MPPM รุ่นที่ 13 ชลบุรี เปิดรับสมัครแล้ว

ปริญญาโท MPPM รุ่นที่ 13 ชลบุรี เปิดรับสมัครแล้ว

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท
หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต
ภาคพิเศษ รุ่นที่ 13 จังหวัดชลบุรี

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 5 เมษายน 2567

  • เรียนนอกเวลาราชการ
  • มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
  • ศึกษาตามหลักสูตร แผน ข (ไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์)
  • ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับ
    • ปริญญาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต(รอ.ม.)
      (Master of Public and Private Management (MPPM)

คัดเลือกโดยสอบสัมภาษณ์

เรียนที่ ศูนย์การศึกษาจังหวัดชลบุรี วิทยาลัยมหาดไทย

MPPM หลักสูตรได้รับการรับรองมาตรฐานสากล AUN-QA

ข้อมูลการรับสมัคร
https://gspa.nida.ac.th/announcement/670116-01/
https://gspa.nida.ac.th/chonburi/

ติดต่อ/สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Line ID : 0825086928 (คุณอรพิมล)