พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง NIDA และ Communication University of China (CUC)

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง NIDA และ Communication University of China (CUC)

            เมื่อวันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2566 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารสาสตร์ และ Communication University of China (CUC) สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างกัน ณ ห้องประชุมสิริวัฒนภักดี ชั้น 11 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ ศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ อธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทราวุธ เจริญรูป ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หลี่ เหรินเหลียง ผู้ประสานงานกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานในสาธารณรัฐประชาชนจีน และรองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร รองศาสตราจารย์ ดร.พัทรียา หลักเพ็ชร ผู้อำนวยการสำนักวิจัย รองศาสตราจารย์ ดร.กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ คณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรัชญ์ ครุจิต รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิ์ สุนทรายุทธ คณบดี วิทยาลัยนานาชาติ นางสาวนิภา ชุมสุข ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์การ และเจ้าหน้าที่ส่วนวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับและร่วมพูดคุยหารือความร่วมมือทางวิชาการกับคณะผู้แทนจาก CUC ได้แก่ 1) Professor LIAO Xiangzhong ตำแหน่ง Chair of the University Council 2) Professor LI Huailiang ตำแหน่ง Dean, Institute for a Community with Shared Future 3) Professor WANG Lei ตำแหน่ง Dean, School of Animation and Digital Arts 4) Professor ZHOU Jianxin ตำแหน่ง Director, Department of Scientific Research 5) Professor LI Youbing ตำแหน่ง Deputy Director, Undergraduate School และ 6) Professor HUANG Dianlin ตำแหน่ง Professor, Institute of Communication Studies
            โดยร่วมหารือเกี่ยวกับการสร้างกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการด้านต่างๆ เช่น การแลกเปลี่ยนคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา การร่วมจัดการเรียนการสอน การเป็นตัวแทนจัดหานักศึกษาชาวจีนเข้าศึกษา ณ สถาบัน การร่วมจัดทำผลงานวิจัยและตีพิมพ์และโครงการความร่วมมือทางวิชาการอื่นๆ ซึ่งสถาบันทั้งสองฝ่ายจะสานต่อความสัมพันธ์และมิตรภาพที่มีต่อกันมา และขยายความร่วมมือด้วยการสร้างสรรค์ความคิดริเริ่มใหม่ ๆ เพื่อความสำเร็จร่วมกัน จากนั้นเจ้าหน้าที่สำนักบรรณสารการพัฒนาได้นำเยี่ยมชมห้องสมุดอาเซียน ถนัด คอมันตร์ด้วย