ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และ Yunus Center, Dhaka บังคลาเทศ

ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และ Yunus Center, Dhaka บังคลาเทศ

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 ศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ อธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.พัทรียา หลักเพ็ชร ผู้อำนวยการสำนักวิจัย ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์กับ Yunus Center, Dhaka บังคลาเทศ ซึ่งมี Professor Muhammad Yunus ผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ เป็นผู้ลงนามร่วมในฐานะประธาน Yunus Center พิธีจัดในงาน Social Business Day ณ ลังกาวี ประเทศมาเลเซีย

ความร่วมมือดังกล่าวนำไปสู่การจัดตั้งศูนย์ NIDA Yunus Center ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนนวัตกรรมสังคม ธุรกิจเพื่อสังคม การพัฒนาทุนทางสังคม กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมไปถึงการส่งเสริมงานวิจัย การศึกษา และการบริการวิชาการร่วมกับมหาวิทยาลัยในเครือข่ายของศูนย์ Yunus, Dhaka จำนวนกว่า 136 แห่งทั่วโลก