การผ่อนผันการรับราชการทหาร ปี 2567

การผ่อนผันการรับราชการทหาร ปี 2567

            สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จะดำเนินการทำเรื่องขอผ่อนผันการรับราชการทหารให้แก่นักศึกษาสถาบันที่อายุไม่เกิน 25 ปี และยังไม่เคยขอรับการผ่อนผัน หรือเคยขอรับการผ่อนผันแล้วแต่มีเหตุทำให้สิทธินั้นได้สะดุดหยุดลงด้วยประการใดก็ตามในระหว่างที่ศึกษาอยู่ในสถาบัน

            ฉะนั้น หากนักศึกษาผู้ใดประสงค์จะขอผ่อนผันการรับราชการทหารขอให้ไปติดต่อแสดงความจำนงได้ที่กองบริการการศึกษา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2566 พร้อมหลักฐานดังต่อไปนี้

  1. สำเนาใบสำคัญทหารกองเกิน (สด.9)
  2. สำเนาหมายเรียกรับราชการทหาร (สด.35)
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน
  4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

            การขอผ่อนผันการรับราชการทหารนี้ เป็นสิทธิที่นักศึกษาจะได้รับและมีความสำคัญต่อช่วงเวลาที่จะศึกษาในสถาบันเป็นอย่างมาก ดังนั้น เพื่อประโยชน์ที่จะได้รับจึงขอให้นักศึกษาดำเนินการภายในเวลาที่กำหนด

เอกสารประกาศแนบ อ่านที่นี่ >>> การผ่อนผันการรับราชการทหาร <<<

การผ่อนผันการรับราชการทหาร ปี 2567