สารจากอธิการบดี ถึงประชาคมนิด้า นักศึกษาปัจจุบัน และศิษย์เก่าทุกท่าน

สารจากอธิการบดี ถึงประชาคมนิด้า นักศึกษาปัจจุบัน และศิษย์เก่าทุกท่าน

สารจากอธิการบดี ถึงประชาคมนิด้า นักศึกษาปัจจุบัน และศิษย์เก่าทุกท่าน

            ในช่วงเวลานี้ ท่านอาจได้รับทราบข่าวสารผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย และสื่อสารมวลชนสำนักต่าง ๆ ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับสิทธิในที่ดินและการดำเนินงานของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ภายในพื้นที่ศูนย์การศึกษาสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา สืบเนื่องจากสถาบันพระบรมราชชนกมีความประสงค์ใช้และบริหารจัดการพื้นที่ดังกล่าวทั้งหมด และมีการยื่นขอใช้ประโยชน์ที่ดินทับซ้อนกับบริเวณพื้นที่ศูนย์การศึกษาสีคิ้ว ซึ่งเป็นพื้นที่ที่นิด้าเป็นผู้ได้รับสิทธิและมีโครงการเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาและพัฒนาศักยภาพบุคลากรของภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน มาโดยตลอด

            ผู้บริหารสถาบันฯ มีความประสงค์อย่างยิ่งที่จะสื่อสารข้อมูล ข้อเท็จจริง และเนื้อหาสาระสำคัญไปยังประชาคมนิด้า นักศึกษาปัจจุบัน และศิษย์เก่าทุกท่าน เพื่อให้ได้รับทราบข้อมูลและข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง ชัดเจน และคลายความกังวลหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว

            สืบเนื่องจาก เมื่อปี พ.ศ.2536 กระทรวงมหาดไทยได้อนุมัติให้สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้รับสิทธิในการใช้ประโยชน์จากที่ดินสาธารณประโยชน์ ณ บ้านคลองตะแบก หมู่ที่ 5 ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา เพื่อดำเนินการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก รวมถึงการจัดฝึกอบรมผู้นำและผู้บริหารท้องถิ่น ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีการก่อสร้างอาคารเรียนจำนวน 2 หลัง จากการระดมเงินทุน โดย หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร (สมเด็จพระญาณวชิโรดม) งบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ของสถาบันฯ โดยนับตั้งแต่ปี พ.ศ.2538 เป็นต้นมา สถาบันฯ ได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต รวมทั้งได้เปิดหลักสูตรฝึกอบรมผู้นำและผู้บริหารท้องถิ่น ตามที่ได้ระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของการใช้พื้นที่มาโดยตลอด

            ทั้งนี้ ในปี พ.ศ.2563 ผู้บริหารสถาบันฯ มีนโยบายที่จะอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางให้แก่ผู้เรียนมากยิ่งขึ้น จึงได้เริ่มดำเนินการจัดการเรียนการสอน ณ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งในช่วงเวลาเดียวกันนั้น ได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างรุนแรง สถาบันฯ ได้ตระหนักถึงผลกระทบของสถานการณ์ดังกล่าวต่อประชาชนในพื้นที่สีคิ้วและบริเวณใกล้เคียง จึงได้อนุญาตให้มีการใช้พื้นที่ศูนย์การศึกษาสีคิ้วเป็นการชั่วคราว เพื่อจัดตั้งเป็นโรงพยาบาลสนามในการรองรับผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จนถึงปี พ.ศ.2565 โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สถาบันฯ ได้จัดสรรงบประมาณในการจ้างบุคลากรเพื่อดูแลและบำรุงรักษาพื้นที่แห่งนี้มาอย่างต่อเนื่อง

            ปัจจุบัน สถาบันฯ มีแผนการดำเนินงานเพื่อพัฒนาการศึกษา พัฒนาผู้นำและชุมชนสีคิ้วอย่างยั่งยืน อาทิ การเปิดหลักสูตรปริญญาโทในสาขาการจัดการการท่องเที่ยว การพัฒนาสังคม และการจัดการสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงโครงการอบรมต่าง ๆ เช่น โครงการอบรมชาวบ้านในการปลูกหญ้าแฝกเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนในพื้นที่ ภายใต้ความร่วมมือกับมูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ โครงการอบรมผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนเพื่อสร้างรายได้อย่างยั่งยืน ลดความเหลื่อมล้ำและช่องว่างระหว่างโลกธุรกิจกับประโยชน์ทางสังคม ภายใต้ความร่วมมือกับศูนย์ยูนูส-นิด้า (YUNUS-NIDA Center) อีกทั้งยังมีโครงการอบรมการทำเกษตรกรรมแบบ Smart – Farming ภายใต้ความร่วมมือกับภาคเอกชน และโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพการดูแลตนเองและครอบครัวของผู้สูงอายุเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนและสังคมอย่างยั่งยืนเป็นรูปธรรม

            โอกาสนี้ ขอให้ประชาคมนิด้า นักศึกษาปัจจุบัน และศิษย์เก่าทุกท่าน โปรดจงเชื่อมั่นว่าสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ในฐานะสถาบันการศึกษาที่ก่อกำเนิดโดยพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จะยังคงยืนหยัดและยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลและความถูกต้อง มุ่งสรรสร้างปัญญาของสังคม สร้างผู้นำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และสร้างคุณประโยชน์ให้แก่ชุมชนและสังคมสืบไป

ศาสตราจารย์ ดร. ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์
อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
31 สิงหาคม 2566