เทคนิคการจัดประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เทคนิคการจัดประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ”

            กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เทคนิคการจัดประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ” สำหรับบุคคลากรของสถาบัน เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักกฎหมายและหลักการที่สำคัญ พัฒนาทักษะการจัดประชุมและการ จัดทำรายงานการประชุม และเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการจัดประชุมกับหน่วยงาน ที่มีประสบการณ์การจัดประชุมของประเทศให้กับผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน โดยกิจกรรมในหลักสูตรประกอบด้วย การอบรมเชิงปฏิบัติการภายในสถาบัน 12 ชั่วโมง และกิจกรรมศึกษาดูงานภายนอกสถาบัน จำนวน 3 ชั่วโมง

            โดยครั้งที่ 1 การบรรยายสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักกฎหมายและหลักการที่สำคัญเกี่ยวกับการจัดประชุมและการจัดทำรายงานการประชุม โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 ศาตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ อธิการบดี และรองศาสตราจารย์ ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและเทคโนโลยีดิจิทัล ให้เกียรติร่วมเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร และได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ และสาระต่างๆ เกี่ยวกับการจัดประชุม ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน ณ ห้อง 3002 ชั้น 3 อาคารนวมินทราธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

            ครั้งที่ 2 การบรรยายและฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนาทักษะการจัดประชุมและการจัดทำรายงานการประชุม จัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพาภรณ์ บุญประเสริฐ อาจารย์ประจำคณะมนุษศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติ ผู้ปฏิบัติงานของสถาบันได้รับเทคนิคและสาระความรู้เกี่ยวกับการจัดประชุม การทำรายงานการประชุม รวมทั้งบุคลิกภาพและการแต่งกายให้เหมาะสม

            สำหรับครั้งที่ 3 ได้ศึกษาดูงานภายนอกสถาบัน จัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 ณ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ว่าที่ร้อยตำรวจตรี อาพัทธ์ สุขะนันท์ รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ให้การต้อนรับและให้เกียรติบรรยายพิเศษ เรื่องการดำเนินการจัดประชุมหลักการที่สำคัญและแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดประชุม ให้กับคณะผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 70 คน นำโดย นายปภาณภณ ปภังกรภูรินท์ รองผู้อำนวยการ กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

            ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานรัฐสภา ในฐานะที่เป็นองค์กรที่เป็นเลิศในด้านการจัดการประชุมร่วมกันของรัฐสภา การประชุมสภาผู้แทนราษฎร การประชุมรัฐสภาระหว่างประเทศ รวมถึงการประชุมคณะกรรมาธิการสามัญและวิสามัญประจำสภาผู้แทนราษฎรคณะต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โอกาสนี้ นายศิโรจน์ แพทย์พันธุ์ รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ร่วมให้การต้อนรับ ว่าที่ร้อยตำรวจตรี อาพัทธ์ สุขะนันท์ รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร บรรยายสรุปภาพรวมกระบวนการจัดการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ จากนั้นในเวลา คณะผู้เข้าอบรมเยี่ยมชมห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชั้น 4 และหอสมุดรัฐสภา ชั้น 9 อาคารรัฐสภา