NIDA เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน นิวซีแลนด์

NIDA เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน นิวซีแลนด์

            เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2566 ศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ อธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กุสุมาวลี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนานาชาติ ศาสตราจารย์ ดร.เมธี ครองแก้ว ที่ปรึกษาอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารี มโนสุทธิกิจ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ ได้เดินทางไปเยือนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน ประเทศนิวซีแลนด์ อย่างเป็นทางการ เพื่อเข้าร่วมการหารือกับ นายวราวุธ ภู่อภิญญา เอกอัครราชทูต และเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมให้การต้อนรับ นำเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ ภายในสถานเอกอัครราชทูต พร้อมเลี้ยงรับรองอาหารค่ำด้วย โดยมีเนื้อหาการหารือเกี่ยวกับสาขาวิชาที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับนักศึกษาไทย และความเป็นอยู่ของชาวไทย ณ กรุงเวลลิงตัน ประเทศนิวซีแลนด์