ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการกับ Rheinmain University for Applied Sciences HS RM scaled

ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการกับ Rheinmain University for Applied Sciences (HS-RM)

 วันที่ 27 มกราคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารี มโนสุทธิกิจ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ รองศาสตราจารย์ ดร. อนุกัลยณ์ จีระลักษณกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ รองศาสตราจารย์ ดร. ปริยดา สุขเจริญสิน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิ์ สุนทรายุทธ คณบดี วิทยาลัยนานาชาติ และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานกิจการนานาชาติ เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์โปรแกรม ZOOM กับ Prof. Dr. Marina Grusevaja, Director of International Office, Wiesbaden Business School จาก Rheinmain University for Applied Sciences (HS-RM) สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน โดยมีเนื้อหาการหารือเกี่ยวกับโอกาสการสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันกับ HS-RM เช่น การแลกเปลี่ยนอาจารย์/นักศึกษา การร่วมทำวิจัย การร่วมสัมมนาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก และโครงการความร่วมมือทางวิชาการอื่น ๆ ซึ่งทั้งสองฝ่ายตกลงเห็นชอบที่จะมีความร่วมมือระหว่างกันต่อไป

ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการกับ Rheinmain University for Applied Sciences (HS-RM)
ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการกับ Rheinmain University for Applied Sciences (HS-RM)
ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการกับ Rheinmain University for Applied Sciences (HS-RM)
ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการกับ Rheinmain University for Applied Sciences (HS-RM)
ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการกับ Rheinmain University for Applied Sciences (HS-RM)
ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการกับ Rheinmain University for Applied Sciences (HS-RM)