หลักสูตรภาวะผู้นำ การจัดการและ นวัตกรรม (LMI)

หลักสูตรเรียนนอกเวลาราชการ
กรุงเทพมหานคร

มุ่งเน้นการพัฒนาความเป็นผู้นำที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ด้านคนและองค์การ เพื่อการสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนให้แก่องค์การ หลักสูตรที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลง…..ที่ไม่ใช่แค่ตัวคุณ!!!

 • เรียนเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์
 • ระยะเวลาเรียน 2 ปี
 • มีประสบการณ์ทำงานหลังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 1 ปี และ/หรือเป็นเจ้าของธุรกิจ หรือเป็นผู้ประกอบการ SME ไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • ศึกษาตามหลักสูตร แผน ข (ไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์)
 • ศึกษาดูงานด้านนวัตกรรมต่างประเทศ
 • ได้รับปริญญา การจัดการมหาบัณฑิต (ภาวะผู้นํา การจัดการ และนวัตกรรม) (กจ.ม.)
  Master of Management (Leadership, Management and Innovation) (M.M)
สมัครเรียน
หลักสูตรปริญญาโท
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
หลักสูตรเรียนนอกเวลาราชการ ภาษาไทย
หลักสูตรเรียนนอกเวลาราชการ
กรุงเทพมหานคร
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ นิด้า
36 หน่วยกิต
299,500 บาท
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
กำลังเปิดรับสมัคร รุ่นที่5
เปิดรับสมัคร บัดนี้ - วันที่ 7 กรกฎาคม 2566

ผู้อำนวยการหลักสูตร

Rectangle 6430

รศ.ดร. จุฑามาศ แก้วพิจิตร

อาจารย์ประจำคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผู้อำนวยการหลักสูตรภาวะผู้นํา การจัดการและนวัตกรรม

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ความพิเศษของหลักสูตร

 1. มุ่งเน้นการเรียนการสอนใน 3 ประเด็น คือ การสร้างภาวะผู้นํา การบริหารจัดการนวัตกรรม และการจัดการความยั่งยืนในองค์การ
 2. เน้นพัฒนาขีดความสามารถของภาวะผู้นำ
 3. เน้นพัฒนาความรู้และทักษะความสามารถในการบริหารจัดการคนและองค์การ
 4. การสร้างความแตกต่าง ความได้เปรียบ และความยั่งยืนขององค์การ ผ่านมุมมองความคิดสร้างสรรค์ที่แปลกใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ
 5. ผู้เรียนจะได้ฝึกฝนและพัฒนาศักยภาพของตนเองผ่านการสอน การทำกิจกรรมและการลงมือปฏิบัติ จากคณาจารย์และวิทยากรผู้มากความสามารถที่หลากหลายแบบมืออาชีพ
 6. อาจารย์ประจำหลักสูตรจบปริญญาเอก 100%

วิชาในหลักสูตร

หมวดวิชาหลัก
ภน 6001 ระบบการคิดเพื่อองค์การแห่งนวัตกรรม
LI 6001 Thinking Systems for Innovative Organizationภน 6002 นวัตกรรมการเรียนรู้สำหรับภาวะผู้นำและการบริหารจัดการ
LI 6002 Learning Innovation for Leadership and Managementภน 6003 การจัดการนวัตกรรมและความยั่งยืน
LI 6003 Innovation Management and Sustainabilityภน 6004 ภาวะผู้นำบนฐานนวัตกรรม
LI 6004 Innovation-Based Leadershipภน 6005 การวิจัยเพื่อภาวะผู้นำ การจัดการ และนวัตกรรม
LI 6005 Research for Leadership, Management and Innovation

ภน 7005 สัมมนาภาวะผู้นำ การจัดการ และนวัตกรรม ๓
LI 7005 Seminar for Leadership, Management and Innovation 3

หมวดวิชาเลือก
ภน 7101การสื่อสารของผู้นำเพื่อการสร้างนวัตกรรม
LI 7101 Leadership Communication for Innovation

ภน 7102 นวัตกรรมและวิสาหกิจเชิงสังคม
LI 7102 Social Enterprises and Innovation

ภน 7103 การให้คำปรึกษาองค์การและธุรกิจ
LI 7103 Business and Organization Consultancy

ภน 7104 ธรรมาภิบาลและการจัดการเชิงจริยธรรม
LI 7104 Good Governance and Ethical Management

ภน 7105 ขีดสมรรถนะและเทคนิคการพัฒนาภาวะผู้นำ
LI 7105 Leadership Competency and Development Technique
ภน 7106 การบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลงและการปรับเปลี่ยนองค์การ
LI 7106 Digital Transformation and Organizational Change

ภน 7107 วัฒนธรรมเชิงนวัตกรรมและการจัดการเครือข่าย
LI 7107 Culture of Innovation and Network Management

ภน 7204 การวิเคราะห์และการตัดสินใจ
LI 7204 Analytics and Decision Making

สมัครเรียนหลักสูตร

ค่าลงทะเบียน

ค่าลงทะเบียนโครงการ Thinking System for Innovation Management (TSIM) 7,800 บาท ค่าลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษ (เตรียมความพร้อม) 7,500* บาท ค่าลงทะเบียนเรียนวิชาสถิติ (เตรียมความพร้อม) 7,500* บาท (*หากผ่านการทดสอบวัดระดับพื้นความรู้ภาษาอังกฤษ และได้รับการยกเว้นการเรียนสถิติตามเกณฑ์ที่กำหนด จะได้รับการยะเว้นไม่ต้องลงทะเบียนเรียน)

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 171,800
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 263,800
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 314,000
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 163,800
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 275,800
ราคาตลอดหลักสูตร (*รวมค่าใช้จ่ายศึกษาดูงานด้านนวัตกรรมต่างประเทศแล้ว)
ประมาณค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร299,500

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. สําเร็จการศึกษาขั้นต่ำในระดับปริญญาตรี หรือมีวิทยฐานะที่สภาสถาบันอนุมัติให้เข้าเป็นนักศึกษา
 2. มีประสบการณ์ทำงานหลังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 1 ปี และ/หรือเป็นเจ้าของธุรกิจ หรือเป็นผู้ประกอบการ SME ไม่น้อยกว่า 1 ปี (โดยนับประสบการณ์ทำงานจนถึงวันที่รับสมัคร)
 3. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสถาบัน

สมัครเรียน

เปิดรับสมัคร บัดนี้ - วันที่ 7 กรกฎาคม 2566
สมัครออนไลน์โดยคลิกที่ปุ่มสมัครเรียน

สมัครเรียน

ติดต่อข้อมูลหลักสูตร

082-7901940 @nidaadmission