หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงินองค์กร การลงทุนและการบริหารความเสี่ยง – CFIRM

หลักสูตรเรียนนอกเวลาราชการ
กรุงเทพมหานคร

เหมาะสำหรับผู้ที่มองการณ์ไกลและไฝ่สำเร็จทางอาชีพด้านการเงิน ที่ขยายโอกาสสร้างรายได้
เหมาะสำหรับผู้ที่ทำงานประจำจันทร์ถึงศุกร์
และใช้วันหยุดเสาร์อาทิตย์ เพื่อการศึกษาเพิ่มพูนความรู้ระดับปริญญาโท
สามารถเลือกเรียนเฉพาะทางตามความสนใจ
เพื่อเพิ่มความเชี่ยวชาญและนำไปใช้ในการการทำงาน
หรือเพื่อเตรียมตัวสอบประกาศนียบัตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพทางการเงินต่างๆ
CFA, FRM, CFP

 • สำหรับผู้ที่ต้องการเป็นมืออาชีพด้านการเงิน การเงินองค์กร การลงทุน การบริหารความเสี่ยง การวางแผนทางการเงิน
 • เป็นหลักสูตรที่สร้างความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ด้านการเงิน จากการเรียนรู้ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
 • ส่งเสริมจริยธรรมและมาตราฐานวิชาชีพทางการเงิน
 • สามารถเลือกเรียนเฉพาะทางการเงินที่สนใจ การเงินองค์กร การลงทุน การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน การวางแผนทางการเงิน
 • เนื้อหามีความสอดคล้องกับประกาศนียบัตรวิชาชีพทางการเงิน CFA, FRM, CFP
สมัครเรียน
หลักสูตรปริญญาโท
คณะบริหารธุรกิจ
หลักสูตรเรียนนอกเวลาราชการ ภาษาไทย
หลักสูตรเรียนนอกเวลาราชการ
กรุงเทพมหานคร
คณะบริหารธุรกิจ นิด้า
36 หน่วยกิต
279,100 บาท
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
กำลังเปิดรับสมัคร รุ่นที่5
เปิดรับสมัคร บัดนี้ - วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566

ผู้อำนวยการหลักสูตร

fn

รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์

ผู้อำนวยการโครงการวารสาร (บรรณาธิการวารสารบริหารธุรกิจรักษาการในตำแหน่ง)/ผู้อำนวยการโครงการ MSc in FIRM / MSc in CFIRM / MSc in Flexible-CFIRM

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ความพิเศษของหลักสูตร

 1. เป็นหลักสูตรทางการเงินมหาบัณฑิตภาษาไทย เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการคุณภาพการศึกษา จากคณะบริหารธุรกิจ นิด้า ที่ได้รับการรับรองมาตราฐานจากองค์กรระดับนานาชาติ AACSB (The Association to Advance Collegiate Schools of Business)เหมาะสำหรับผู้ที่มองการณ์ไกลและไฝ่สำเร็จทางอาชีพด้านการเงิน ที่ขยายโอกาสสร้างรายได้ ด้วยการเติมเต็มศักยภาพและเพิ่มทางเลือกใหม่ๆ สู่การเป็นนักบริหารการเงินมืออาชีพ ใช้วันหยุดเสาร์อาทิตย์ เพื่อการศึกษาเพิ่มพูนความรู้ระดับปริญญาโท

วิชาในหลักสูตร

บธ 5311 บัญชีการเงิน
BA 5311 Financial Accounting (3 หน่วยกิต)
บธ 5511 การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ 1
BA 5511 Quantitative Analysis for Business Decisions I (1.5 หน่วยกิต)
บธ 5512 การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ 2
BA 5512 Quantitative Analysis for Business Decisions I (1.5 หน่วยกิต)
บธ 5411 เศรษฐศาสตร์จุลภาคและเศรษฐศาสตร์มหภาค
BA 5411 Microeconomics and Macroeconomics (3 หน่วยกิต)
บธ 6402 การบริหารการเงิน
BA 6402 Financial Management (3 หน่วยกิต)
บธ 7443 การวิเคราะห์การลงทุนและการจัดการลงทุน
BA 7443 Investment Analysis and Portfolio Management (3 หน่วยกิต)
บธ5312 ตลาดเงินตลาดทุน
BA 5312 Money and Capital Markets(1.5 หน่วยกิต)
บธ 5313 จรรยาบรรณสำหรับนักการเงิน นักวิเคราะห์ทางการเงิน นักบริหารความเสี่ยง ทางการเงิน และนักวางแผนทางการเงิน
BA 5313 Ethics for Financiers, Financial Analysts, Financial Risk Managers, and Financial Planners (1.5 หน่วยกิต)
บธ 7453 การวางแผนทางการเงิน สำหรับเตรียมความพร้อมสอบ CFP®
BA 7453 Financial Planning for CFP® Exam Preparation (3 หน่วยกิต)
บธ 7441 หลักทรัพย์ผลตอบแทนคงที่และทางเลือกการลงทุน
BA 7441 Fixed Income Securities and Alternative Investment(3 หน่วยกิต)
บธ 7442 ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง
BA 7442 Financial Derivatives and Risk Management (3 หน่วยกิต)
บธ 8882 พฤติกรรมการเงินกับการลงทุนอย่างคุ้มค่า (3 หน่วยกิต)
BA 8882 Behavioral Finance and Value Investing
บธ 7457 การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน 1
BA 7457 Financial Risk Management I (3 หน่วยกิต)
บธ 8492 สัมมนาทางการเงิน
BA 8492 Seminar in Finance(3 หน่วยกิต)
บธ 8900 การค้นคว้าอิสระ : โครงการธุรกิจแบบบูรณาการ (3 หน่วยกิต)

สมัครเรียนหลักสูตร

ค่าลงทะเบียน

ค่าหน่วยกิต หน่วยกิตละ 6,700
ค่าบำรุงการศึกษา/ภาคการศึกษา4,000
ค่ากิจกรรมพิเศษ 20,000
ค่าธรรมเนียมการใช้บริการเทคโนโลยี/ภาคการศึกษา 700
ค่าธรรมเนียมการใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศ/ภาคการศึกษา 600
ประมาณค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร279,100

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. คุณสมบัติของผู้สมัครสอบข้อเขียน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
  1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาของรัฐบาลหรือเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ได้รับรองจากสำนักงาน ก.พ. และ/หรือ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 2. คุณสมบัติของผู้สมัครสอบสัมภาษณ์มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
  1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาของรัฐบาลหรือเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ได้รับรองจากสำนักงาน ก.พ. และ/หรือ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมีคุณสมบัติอื่น ๆ ดังนี้
  1.1 เป็นผู้สำเร็จปริญญาตรีเกียรตินิยม หรือ
  1.2 มีผลการสอบข้อเขียนของภาคปกติวิชาภาษาอังกฤษและวิชาเฉพาะ 1 รวมคะแนนทั้งสองวิชาไม่ต่ำกว่า 1,100 คะแนน และแต่ละวิชาต้องมีคะแนนไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน โดยผลคะแนนยังไม่หมดอายุ(1 ปีนับจากวันสอบ) หรือ
  1.3 มีผลการสอบข้อเขียนของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงินองค์กร การลงทุนและการบริหารความเสี่ยงที่มีระดับไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน โดยผลคะแนนยังไม่หมดอายุ(1 ปีนับจากวันสอบ)
  กรณีสำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องมีเอกสารดังนี้
  1.1 หนังสือรับรองมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอได้ที่สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  1.2 หนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาโดยให้สถาบันการศึกษาส่งหนังสือรับรองกล่าวโดยตรงที่
  Education Service Division National Institute of Development Administration, (NIDA) 118 Serithai Road, Klong Chan, Bangkapi, Bangkok 10240 Thailand Fax: (662) 377-7477
  หมายเหตุ สถาบันอนุโลมให้ส่งเอกสารตามข้อ 1.1 และ 1.2 ได้ถึงวันสอบสัมภาษณ์หรืออย่างช้าที่สุดในวันเปิดภาคการศึกษาภาคแรก มิฉะนั้น จะถือว่าเอกสารการขึ้นทะเบียนไม่ครบถ้วนและอาจหมดสภาพการเป็นนักศึกษาของสถาบัน

สมัครเรียน

เปิดรับสมัคร บัดนี้ - วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566
สมัครออนไลน์โดยคลิกที่ปุ่มสมัครเรียน

สมัครเรียน

ติดต่อกองบริการการศึกษา

082-7901940 @nidaadmission