image 2023 04 10 114859399

รับสมัคร นักศึกษาปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 38

ประกาศรับสมัครหลักสูตรปริญญาโท ภาคพิเศษ

MPA ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 38  ครั้งที่  2 ประจำปีการศึกษา 2566

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ – 31 มีนาคม 2567

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 081-616 6357 / 02 727 3861

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ เปิดรับสมัครหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ (Executive Program)

• เรียนนอกเวลาราชการ (เน้นวันเสาร์)

• มีประสบการณ์การทำงาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี

• ศึกษาตามหลักสูตร แผน ข (ไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์)

• ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) (Master of Public Administration (MPA))

• คัดเลือกโดยสอบสัมภาษณ์

*** ประกันคุณภาพหลักสูตรโดย AUN-QA ***

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์  https://gspa.nida.ac.th/mpa_bkk

รับสมัคร นักศึกษาปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 38