image 2023 04 10 120025599

คณะนิติศาสตร์ นิด้า เปิดรับสมัคร ป.โท สาขาวิชากฎหมายเพื่อการบริหาร

คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) 

สถาบันการศึกษาในกำกับของรัฐ 

เปิดรับสมัครเข้าพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชากฎหมายเพื่อการบริหาร ภาคพิเศษ รุ่นที่ 13 ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2566

ตั้งแต่บัดนี้ – 26 มิถุนายน 2566

เปิดเรียน 12 สิงหาคม 2566 (ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566)

เรียนวันเสาร์และวันอาทิตย์

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรประมาณ 224,700.- บาท

รายละเอียดหลักสูตร/ค่าใช้จ่าย/แผนการศึกษา/ประกาศรับสมัคร http://law.nida.ac.th/program/15

สมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น

http://edserv.nida.ac.th

ช่องทางการสอบถามเพิ่มเติม

Line ID: @MaLawnida

โทร. 027273706

คณะนิติศาสตร์ นิด้า เปิดรับสมัคร ป.โท สาขาวิชากฎหมายเพื่อการบริหาร