รับสมัคร ระดับปริญญาโท ภาคปกติ กรณีสอบข้อเขียน เฉพาะคณะบริหารธุรกิจ และคณะสถิติประยุกต์

รับสมัคร ระดับปริญญาโท ภาคปกติ กรณีสอบข้อเขียน เฉพาะคณะบริหารธุรกิจ และคณะสถิติประยุกต์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์จะเปิดรับสมัครสอบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาคปกติ
ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567

บัดนี้ – 28 ธันวาคม 2566

  • ประกาศรายชื่อ 5 มกราคม พ.ศ. 2567 ที่ http://edserv.nida.ac.th/th/news/announces
  • สอบข้อเขียน 13 มกราคม พ.ศ. 2567
  • ประกาศผล 26 มกราคม พ.ศ. 2567

รายละเอียดเพิ่มเติม

คณะ/หลักสูตร ที่เปิดรับสมัครสอบแบบข้อเขียน

คณะบริหารธุรกิจ : หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

คณะสถิติประยุกต์
2.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ

  • สาขาวิชาเอกเทคโนโลยีขั้นสูงและระบบอัจฉริยะ
  • สาขาวิชาเอกการจัดการระบบสารสนเทศ

2.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์

  • สาขาวิชาเอกสถิติ
  • สาขาวิชาเอกวิทยาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง
  • สาขาวิชาเอกพลเมืองวิทยาการข้อมูล

2.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.4 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโลจิสติกส์อัจริยะและการจัดการโซ่อุปทาน (หลักสูตรภาษาไทย)
2.5 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลและวิทยาการข้อมูล
2.6 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความเสี่ยงความมั่นคงทางไซเบอร์
2.7 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิเคราะห์ข้อมูลและเทคโนโลยีข้อมูล

คุณสมบัติของผู้สมัคร

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้ายของหลักสูตรปริญญาตรีทุกสาขาจากสถาบันการศึกษาของรัฐ/เอกชน ทั้งนี้ ผู้สมัครทุกหลักสูตรจะต้องสำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน ทั้งในและ/หรือต่างประเทศที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รับรอง

ค่าสมัครสอบ 200บาท / วิชา
ค่าธรรมเนียมการชำระเงิน ให้เป็นไปตามอัตราที่แต่ละช่องทางเรียกเก็บ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

กองบริการการศึกษา 0 2727 3370 – 73

เอกสารประกาศรับสมัคร >> อ่านที่นี่

สมัครสอบออนไลน์ที่นี่