รับสมัคร ระดับปริญญาโท ภาคปกติ กรณีสอบข้อเขียน เฉพาะคณะบริหารธุรกิจ และคณะสถิติประยุกต์

รับสมัคร ระดับปริญญาโท ภาคปกติ กรณีสอบข้อเขียน เฉพาะคณะบริหารธุรกิจ และคณะสถิติประยุกต์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์จะเปิดรับสมัครสอบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาคปกติ
ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566

บัดนี้ – 25 ส.ค. 2566

  • ประกาศรายชื่อ 1 กันยายน 2566
  • สอบข้อเขียน 9 กันยายน 2566
  • ประกาศผล 20 กันยายน 2566

รายละเอียดเพิ่มเติม

คณะ/หลักสูตร ที่เปิดรับสมัครสอบแบบข้อเขียน

คณะบริหารธุรกิจ : หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

คณะสถิติประยุกต์
2.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ

  • สาขาวิชาเอกเทคโนโลยีขั้นสูงและระบบอัจฉริยะ
  • สาขาวิชาเอกการจัดการระบบสารสนเทศ

2.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

2.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโลจิสติกส์อัจริยะและการจัดการโซ่อุปทาน (หลักสูตรภาษาไทย)

2.4 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลและวิทยาการข้อมูล

2.5 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความเสี่ยงความมั่นคงทางไซเบอร์

คุณสมบัติของผู้สมัคร

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้ายของหลักสูตรปริญญาตรีทุกสาขาจากสถาบันการศึกษาของรัฐ/เอกชน ทั้งนี้ ผู้สมัครทุกหลักสูตรจะต้องสำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน ทั้งในและ/หรือต่างประเทศที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รับรอง

ค่าสมัครสอบ 200บาท / วิชา
ค่าธรรมเนียมการชำระเงิน ให้เป็นไปตามอัตราที่แต่ละช่องทางเรียกเก็บ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

กองบริการการศึกษา 0 2727 3370 – 73

เอกสารประกาศรับสมัคร >> อ่านที่นี่