รับฟังข้อคิดเห็นและร่วมกันพัฒนามาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งวิชาการ และผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร ครั้งที่ 1

รับฟังข้อคิดเห็นและร่วมกันพัฒนามาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งวิชาการ และผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร ครั้งที่ 1

            วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566 กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) จัดงานรับฟังข้อคิดเห็นและร่วมกันพัฒนามาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งวิชาการ และผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุม 202 อาคารสยามบรมราชกุมารี และทาง Online ผ่านระบบ Microsoft Teams โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร. ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และมีบุคลากรสายวิชาการเข้าร่วมรับฟังกว่า 60 ท่าน
            การจัดงานรับฟังข้อคิดเห็นในครั้งนี้ ได้รับความกรุณาเป็นอย่างยิ่งจาก ศาสตราจารย์ ดร. มณีวรรณ ฉัตรอุทัย ประธานโครงการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสากล คณะบริหารธุรกิจ ให้เกียรติเป็นผู้นำเสนอแนวคิด และโครงสร้างเกณฑ์ประเมินภาระงานทางวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และได้ดำเนินการรวบรวม ความคิดเห็นด้วยวิธีสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำร่างข้อเสนอมาตรฐานภาระงานของบุคลากรสายวิชาการให้ครอบคลุมมุมมองที่หลากหลาย ตอบโจทย์พันธกิจของสถาบันในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาประเทศ และสามารถตอบโจทย์ของคณาจารย์ในการพัฒนาศักยภาพด้านการสอน วิจัย และการให้บริการแก่สังคมต่อไป