คณะนิติศาสตร์ 'นิด้า' หารือความร่วมมือทางวิชาการกับสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์

คณะนิติศาสตร์ ‘นิด้า’ หารือความร่วมมือทางวิชาการกับสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์

คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) นำโดย รศ.ดร.อมรรัตน์ กุลสุจริต คณบดี หารือแนวทางจัดทำความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ นำโดย นายสัญญาภัชระ สามารถ อุปนายกฝ่ายปฏิบัติการ โดยมุ่งเน้นความร่วมมือทางวิชาการที่ส่งผลต่อการพัฒนาองค์ความรู้ด้านกฎหมาย อันนำไปสู่การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน เมื่อวันพุธที่ 20 มีนาคม 2567 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์