บรรยายพิเศษ "การพิทักษ์รัฐธรรมนูญและความยุติธรรมทางอาญาระหว่างประเทศ : ความท้าทายและพัฒนาการ"

บรรยายพิเศษ “การพิทักษ์รัฐธรรมนูญและความยุติธรรมทางอาญาระหว่างประเทศ : ความท้าทายและพัฒนาการ”

คณะนิติศาสตร์ NIDA ร่วมกับสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ จัดการบรรยายพิเศษ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2567 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยได้รับเกียรติอย่างสูงจากคณะอาคันตุกะจากประเทศจอร์เจีย ได้แก่ Prof. Dr. Merab Turava ประธานศาลรัฐธรรมนูญแห่งประเทศจอร์เจีย และ Ms.Manana Kobakhidze รองประธานศาลรัฐธรรมนูญแห่งประเทศจอร์เจีย บรรยายพิเศษ หัวข้อ “ศาลรัฐธรรมนูญกับการพิทักษ์รัฐธรรมนูญ” และ Assoc. Prof. Dr. Giorgi Dgebuadze รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งรัฐทบิลีซี อิวาเน จาวาคิชวิลี บรรยายพิเศษ หัวข้อ “การพิทักษ์รัฐธรรมนูญและความยุติธรรมทางอาญาระหว่างประเทศ : ความท้าทายและพัฒนาการ” ในการนี้ ผู้บริหารสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ผู้บริหารสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาปัจจุบัน นักศึกษาเก่าของคณะนิติศาสตร์ ให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษทั้งในที่ตั้ง และผ่านช่องทางออนไลน์เป็นจำนวนมาก อนึ่ง คณะนิติศาสตร์ NIDA กับสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญมีความร่วมมืองานวิชาการกันอย่างต่อเนื่อง อาทิ การสนับสนุนงานวิจัย การเรียนเชิญตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมาเป็นอาจารย์พิเศษบรรยายในหลายรายวิชา