NIDA เปิดตัวโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการ "นวัตกรรมทางสังคมเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง พื้นฐานของประชาธิปไตยอัตลักษณ์ไทย"

NIDA เปิดตัวโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการ “นวัตกรรมทางสังคมเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง พื้นฐานของประชาธิปไตยอัตลักษณ์ไทย”

            สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) เปิดตัวโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการ “นวัตกรรมทางสังคมเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง พื้นฐานของประชาธิปไตยอัตลักษณ์ไทย” โดยศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์และที่ปรึกษาโครงการวิจัย ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดงาน ในวันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2566 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สำหรับโครงการวิจัยดังกล่าวนับว่าเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ของสถาบันที่มุ่ง “เป็นสถาบันสรรค์สร้างปัญญาของสังคม และสร้างผู้นำ เพื่อไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ในระดับสากล” โดยมีทีมวิจัยทั้งสิ้น 11 ท่าน นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ เมธีวิจัยอาวุโสและนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ หัวหน้าโครงการ ซึ่งโครงการได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษาจำนวน 6 ท่าน ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย อดีตเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า, นายแพทย์ประทีป ธนกิจเจริญ เลขาธิการสำนักสุขภาพแห่งชาติ, นายประชา เตรัตน์ อดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทย, รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรันดร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ และนายกฤษดา สมประสงค์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)