คณะนิติศาสตร์ 'นิด้า' เยี่ยมชมศูนย์การศึกษาสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

คณะนิติศาสตร์ ‘นิด้า’ เยี่ยมชมศูนย์การศึกษาสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2567 คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ กุลสุจริต คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เยี่ยมชมศูนย์การศึกษาสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ในการนี้ ได้มีการพบปะผู้นำชุมชนเพื่อพูดคุยประเด็นปัญหาที่พบเจอในชุมชน จากนั้นคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์กฎหมาย ได้ให้ข้อแนะนำในนิติมุมมองทางกฎหมายกับการพัฒนาชุมชน