คณะนิติศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

คณะนิติศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

คณะนิติศาสตร์
เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว
บัดนี้ – วันที่ 10 พฤษภาคม 2567

เริ่มปฏิบัติงาน วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2567

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.มีคุณสมบัติตามความในข้อ 18 ของข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานสถาบัน พ.ศ. 2563 โดยอนุโลม
2.ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าไม่ต่ากว่านี้ทางการบริหาร ครุศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ภาษาศาสตร์ สังคมศาสตร์ วารสารศาสตร์ ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง
3.มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) การรับส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์และการสืบค้นข้อมูลทางเว็บไซต์ได้อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
4.มีความรู้ความสามารถในการใช้อุปกรณ์สานักงานอัตโนมัติ เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องสแกนเอกสาร

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1.งานบริหารจัดการงานทั่วไป
2.งานประชุม (งานผู้ช่วยเลขานุการ)
3.งานเลขานุการผู้บริหารคณะ
4.งานอาคารและสถานที่
5.งานประชาสัมพันธ์
6.งานกิจกรรมประสานงานภายในภายนอก
7.งานสร้างเครือข่ายความร่วมมือวิชาการ
8.งานสนับสนุนวารสารวิชาการ
9.งานอื่น ๆ ตามที่คณะมอบหมาย

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2727 3664 (วันและเวลาทำการ) 

หรือ LINE ID: @LawNIDA

คณะนิติศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป