‘นิด้า’ จับมือ ‘สจล.’ เปิดหลักสูตรตรีควบโท ก้าวใหม่ของการสร้างบัณฑิตในศตวรรษที่ 21

‘นิด้า’ จับมือ ‘สจล.’ เปิดหลักสูตรตรีควบโท ก้าวใหม่ของการสร้างบัณฑิตในศตวรรษที่ 21

            เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2566 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) จัดพิธีลงนาม MOU ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) พร้อมจัดกิจกรรมเปิดตัว  KMITL-NIDA Unified EME-MBE Program ซึ่งเป็น หลักสูตรปริญญาตรีควบปริญญาโทวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมและการเป็นผู้ประกอบการ  และเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

            โดยกิจกรรมภายในงานที่ถือเป็นไฮไลท์สำคัญคือ การปาฐกถาพิเศษ “สร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่สู่โลกอนาคต 2030”  ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 3 ท่าน ได้แก่

ศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

• รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน มาลีสี อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

• คุณอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

            ต่อด้วยพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) โดยทางนิด้าผู้ลงนามได้แก่  ศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ อธิการบดี และ ศาสตราจารย์ ดร.สรศาสตร์ สุขเจริญสิน คณบดีคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ ด้านสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ผู้ลงนามได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน มาลีสี อธิการบดี สจล. และ รองศาสตราจารย์ ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

            นอกจากนี้ ยังมีการจัดเสวนา ในหัวข้อ “การเป็นผู้ประกอบการกับความสำเร็จในการจัดการธุรกิจอย่างยั่งยืน” โดยได้รับเกียรติจาก

คุณเอกฉัตร อัศวรุจิกุล COO & Co-founder SkillLane

คุณอรนุช เลิศสุวรรณกิจ CEO & Co-founder Techsauce Media

คุณคำนูณ นรากรพิจิตร์ Business Development Manager บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

รองศาสตราจารย์ ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ศาสตราจารย์ ดร.สรศาสตร์ สุขเจริญสิน คณบดีคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (ผู้ดำเนินรายการ)

            ปิดท้ายด้วยการแนะนำหลักสูตร KMITL-NIDA Unified EME-MBE Program โดยคณาจารย์จากทั้ง 2 สถาบัน ได้แก่

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ (NIDA)

• รองศาสตราจารย์ ดร.ปริยดา สุขเจริญสิน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

• ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ สติมานนท์ ผู้อำนวยการหลักสูตร MBE

คณะวิศวกรรมศาสตร์ (สจล.)

• ศาสตราจารย์ ดร.อุมา สีบุญเรือง รองคณบดีอาวุโส ฝ่ายวิชาการ

• รองศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ จรัสโรจน์ธนเดช ประธานหลักสูตร EME

            ทั้งนี้ จุดเริ่มต้นการเป็นพันธมิตรระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ (สจล.) และคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ (NIDA) ได้เริ่มต้นเมื่อประมาณ 4 ปีก่อน  โดยได้มีการจัดทำหลักสูตรวิศวกรรมการเงินร่วมกัน ซึ่งได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดี  ในปีนี้ทั้งสองสถาบันจึงมีความมุ่งหวังให้มีการจัดทำหลักสูตรขึ้นใหม่ที่เหมาะกับยุคสมัยที่มีการพูดถึงผู้ประกอบการ ซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศ

            ด้วยเหตุนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ ซึ่งถือเป็นคณะที่มีศาสตร์และแนวความคิดใกล้เคียงกันนั่นก็คือ ความมีเหตุมีผล (Rationality) และการมีหลักตรรกะ (Logic) ในการคิดและการทำงาน ดังนั้น การเปิดตัวหลักสูตร KMITL-NIDA Unified EME-MBE Program นี้ จะเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ และตอบโจทย์บัณฑิตพันธุ์ใหม่ซึ่งจะกลายเป็นผู้นำในศตวรรษที่ 21 ต่อไป และถือเป็นภารกิจที่สำคัญร่วมกันของทั้งสองสถาบัน

สำหรับผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดหลักสูตร KMITL-NIDA Unified EME-MBE Program ได้ทาง http://nida.kmitl.ac.th/