KM Forum & The Best Practice 2023

KM Forum & The Best Practice 2023

ขอเรียนเชิญบุคลากรทุกท่าน เข้าร่วมงาน

KM Forum & The Best Practice 2023

ประกวดการนำเสนอโครงการ การพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน
Sustainable Development Goals (SDGs)

และ การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ก้าวต่อไปของนิด้า การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”
Managing Knowledge for Sustainable Development

วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566 08.30 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมจีระ บุญมาก ชั้น 3 อาคารสยามบรมราชกุมารี

เงินรางวัลการประกวดโครงการ

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 : เงินรางวัล 30,000 บาท
รางวัลอันดับที่ 2 : เงินรางวัล 20,000 บาท
รางวัลอันดับที่ 3 : เงินรางวัล 15,000 บาท
รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 7,000 บาท

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ตั้งแต่บัดนี้ – 15 กันยายน 2566

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน KM Forum 2023

#KM2023 #NIDA #HRMD

KM Forum & The Best Practice 2023