#14 แห่งเป้าหมายการพัฒนา

การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล