รับสมัครพนักงานสถาบัน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ สังกัดส่วนการพัฒนาคุณภาพ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานยุทธศาสตร์

รับสมัครพนักงานสถาบัน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ สังกัดส่วนการพัฒนาคุณภาพ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานยุทธศาสตร์

กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ สังกัดส่วนการพัฒนาคุณภาพ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานยุทธศาสตร์

จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน

วุฒิปริญญาโท 22,750.- บาท

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 มีนาคม 2567

คุณสมบัติของผู้สมัคร/ผู้ที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโฑทุกสาขาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง

2. มีผลคะแนนสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

 • TOEIC คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน
 • TOEFL iBT คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 50 คะแนน
 • TOEFL ITP คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 475 คะแนน
 • NIDA TEAP คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 530 คะแนน
 • CU-TEP คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 50 คะแนน
 • IELTS คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 4.5 คะแนน

            ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร (เช่น คะแนนสอบภาษาอังกฤษของผู้สมัครหมดอายุในวันที่ 28 มีนาคม 2567 ซึ่งเป็นวันปิดรับสมัครก็ยังสามารถใช้ยื่นเป็นหลักฐานในการสมัครได้)
            กรณีผู้สมัครไม่มีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษในวันยื่นใบสมัคร ผู้สมัครสามารถยื่นผลคะแนนสอบก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ภายในวันที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 16.30 น. ได้ทาง Email: jobanida.ac.th หากไม่ยื่นภายในระยะเวลาดังกล่าวถือว่าไม่มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์

 1. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์ การสรุปผลและการนำเสนอผลการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม Microsoft Office หรือโปรแกรมอื่นที่เกี่ยวข้อง การรับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การสืบคันข้อมูลทางเว็บไซต์ได้อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
 2. ผู้ที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถาบัน ต้องมีคุณสมบัติตามความในข้อ 18 ของข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของพนักงานสถาบัน พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 23 กันยายน 2563 (แนบท้ายประกาศ)

ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ

 1. งานส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
 • ศึกษาระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ที่กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและวัตกรรม กำหนดและศึกษาระบบกลไกการประกันคุณภาพตามเกณฑ์สากล เช่น EdPEx TQA AUN-QA และ ISO
 • พัฒนาระบบประกันคุณภาพของสถาบัน จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพ
 • วางแผนการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพของสถาบัน
 1. งานตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
 • จัดทำแผนการพัฒนาคุณภาพระดับสถาบัน โดยวิเคราะห์จากผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมา ทั้งผลประเมินระดับสถาบัน และระดับหลักสูตรซึ่งมีผลกระทบมาถึงส่วนกลางและระดับสถาบัน เสนอแนวทางการพัฒนาในแต่ละปี
 • จัดทำการรายงานประเมินคุณภาพภายในตามที่กำหนด รองรับการตรวจประเมินตามเกณฑ์กำหนด และรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษา
 1. งานสารสนเทศ
 • รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล ผลการดำเนินงานของสถาบัน คันหาข้อมูลผลลัพธ์ของคู่เทียบ และสรุปเปรียบเทียบกับข้อมูลของสถาบัน พร้อมทั้งจัดทำรายงานสารสนเทศและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
 • สำรวจ วิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำรายงานผลสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 1. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

เอกสารประกาศรับสมัคร

>>> ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ สังกัดส่วนการพัฒนาคุณภาพ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานยุทธศาสตร์ <<<

ระเบียบการรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันสามารถสมัครผ่านระบบสมัครงานออนไลน์เท่านั้น โ

ติดต่อสอบถามได้ที่

โทรศัพท์ 02 – 727 3405 ในวันเวลาราชการ Email :job@nida.ac.th

Line : @810zqvao