รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้สถาบัน ตำแหน่งพนักงานสถานที่

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้สถาบัน ตำแหน่งพนักงานสถานที่

กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ตำแหน่งพนักงานสถานที่ สังกัดส่วนบริหารงานทั่วไป กองคลังและพัสดุ สำนักงานอธิการบดี

· วุฒิมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 8,690.- บาท

ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเบิกกุญแจ เปิด -ปิดสำนักงาน ดูแลและทำความสะอาดพื้นที่บริเวณภายใน สำนักงาน ตลอดจนอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในสำนักงาน งานแจ้งซ่อมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า-ประปา กรณีชำรุดหรือใช้งานไม่ได้ งานเดินเอกสารเสนอแฟ้มผู้บริหาร งานรับ-ส่งหนังสือ/เอกสารของหน่วยงาน รวมทั้งเช็ค/ใบถอนเงิน เสนอแฟ้ม งานถ่ายเอกสารการจัดทำเล่ม/เข้าเล่มเอกสาร งานขนย้ายและทำลายเอกสาร งานเตรียมสถานที่สำหรับการประชุม ดูแลและอำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ งานควบคุมดูแลรักษาครุภัณฑ์ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

เอกสารการรับสมัคร

>>>> ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้สถาบัน ตำแหน่งพนักงานสถานที่ สังกัดกองคลังและพัสดุ สำนักงานอธิการบดี <<<<

ระเบียบการรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันสามารถสมัครผ่านระบบสมัครงานออนไลน์เท่านั้น โดยสมัครได้ที่ https://personnel.nida.ac.th หัวข้อ “สมัครงานสายสนับสนุนวิชาการ” ไปที่หัวข้อ “สมัครออนไลน์ได้ที่นี่” ระหว่างวันที่ ระหว่างวันที่ 17-30 เมษายน 2567

ติดต่อสอบถามได้ที่

โทรศัพท์ 02 – 727 3403 ในวันเวลาราชการ Email :job@nida.ac.th

Line : @810zqvao