รับสมัครพนักงานสถาบัน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดกองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี

รับสมัครพนักงานสถาบัน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดกองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี

กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ
ตำแหน่งตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ สังกัดส่วนทะเบียนและสถิติการศึกษา กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี

· วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 19,500.- บาท

ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ

  1. ด้านบริหารการศึกษา ปฏิบัติงานในส่วนงานทะเบียนนักศึกษาและสถิติการศึกษารวมถึงงานการประมวลผลการศึกษา โดยดำเนินการให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบและข้อบังคับของสถาบัน อาทิเช่น การขึ้นทะเบียนนักศึกษา การจัดทำทะเบียนประวัตินักศึกษา การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา การเพิ่ม-ถอนวิชาเรียนของนักศึกษา การตรวจสอบสถานภาพนักศึกษา การขออนุมัติปริญญา และงานประกันคุณภาพการศึกษา เป็นต้น
  2. ด้านบริการการศึกษา ทำหน้าที่รับผิดชอบในการออกเอกสารสำคัญทางการศึกษาต่างๆ
  3. ด้านการบริหารงานทั่วไป อาทิเช่น งานประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมต่างๆ สำหรับนักศึกษา
  4. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

เอกสารการรับสมัคร

>>>> ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ สังกัดส่วนทะเบียนและสถิติการศึกษา กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี <<<<

ระเบียบการรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันสามารถสมัครผ่านระบบสมัครงานออนไลน์เท่านั้น โดยสมัครได้ที่ https://personnel.nida.ac.th หัวข้อ “สมัครงานสายสนับสนุนวิชาการ” ไปที่หัวข้อ “สมัครออนไลน์ได้ที่นี่” ระหว่างวันที่ 5 – 22 กันยายน 2566

ติดต่อสอบถามได้ที่

โทรศัพท์ 02 – 727 3403 ในวันเวลาราชการ Email :job@nida.ac.th

Line : @810zqvao