รับสมัครพนักงานสถาบัน ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร

รับสมัครพนักงานสถาบัน ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบันสายวิชาการ

 • ตำแหน่งอาจารย์
 • สังกัด คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร
 • วุฒิปริญญาเอก จำนวน 3 อัตรา
 • เงินเดือน 31,500 บาท

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. มีคุณสมบัติตามความในข้อ 18 ของข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของพนักงานสถาบัน พ.ศ. 2563 (แนบท้ายประกาศ)

2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาหลัก ดังนี้

 • การบริหารการพัฒนาสังคม
 • รัฐศาสตร์ (หรือการเมือง)
 • รัฐประศาสนศาสตร์ (นโยบาย / องค์การ)
 • ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
 • การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 • จิตวิทยาองค์การ

3. ต้องมีผลการศึกษาระดับปริญญาเอกในระดับดีเด่น วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท ต้องได้เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.50 วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 3.0 สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และ ก.พ. รับรอง หากมีระดับการศึกษาไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้างต้น ต้องมีผลงานวิชาการที่มีคุณภาพดีมากมาแสดงเพิ่มเติม

4. ต้องไม่เป็นผู้ที่ลาออกจากราชการ ตามโครงการเปลี่ยนเส้นทางชีวิต : เกษียณก่อนกำหนด

5. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดีมาก โดยจะต้องแสดงผลการทดสอบภาษาอังกฤษ IELTS, TOEFL (ยกเว้น ผู้ที่จบการศึกษาจากต่างประเทศที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ)

6. หากเป็นผู้มีผลงานวิจัย และหรือบทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารต่างประเทศ (International Publication) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

>>> ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบัน ตำแหน่งอาจารย์ <<<

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 30 กันยายน 2566

สามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ เว็บไซต์ https://personnel.nida.ac.th/ หัวข้อ “สมัครงานสายวิชาการ” หรือ https://job.nida.ac.th
ติดต่อสอบถาม คุณต่อพงศ์ เจริญเกียรติ อีเมล torpong.jar@nida.ac.th
เบอร์ 02 727 3292 ในวันและเวลาราชการ