รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ สังกัดคณะบริหารธุรกิจ

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ สังกัดคณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ

เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว

 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 19,500 บาท

บัดนี้ – วันที่ 22 มกราคม 2567

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. มีคุณสมบัติตามความในข้อ 18 ของข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานสถาบัน พ.ศ. 2563 และคุณสมบัติเฉพาะของแต่ละตำแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
 2. มีทักษะและความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้ดี
 3. มีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ คือ TOEIC, CU-TEP, TU-GET, NIDA-TEAP จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 4. สามารถติดต่อประสานงาน มีความคล่องตัว กล้าแสดงออก มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และรักในงานบริการ
 5. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลา และในวันหยุดราชการได้
 6. มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ ตามเอกสารแนบท้าย

ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติและความรับผิดชอบ
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ กลุ่มงานการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ

 1. ศึกษาวิเคราะห์และสืบค้นข้อมูลตลอดจนการติดต่อประสานงานกับมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา/องค์การระหว่างประเทศ รวมไปถึงรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกิจการนานาชาติของคณะเพื่อให้บุคคลากรและนักศึกษาของคณะเข้าถึงข้อมูลความร่วมมือต่าง 1 ของคณะได้อย่างสะดวก และการ update ข้อมูลเหล่านี้ให้เป็นปัจจุบัน
 2. ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศเกี่ยวกับความร่วมมือของคณะทางวิชาการ (MOU, MOA ต่าง ๆ)
 3. ดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อเรื่องวีซ่าและเอกสารอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับอาจารย์และนักศึกษาต่างชาติของคณะบริหารธุรกิจ
 4. ดำเนินการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ และดำเนินงานเพื่อให้นักศึกษาของคณะบริหารธุรกิจได้รับรู้ถึงข้อมูลของโครงการความร่วมมือที่คณะมีอยู่และสามารถเข้าร่วมโครงการเหล่านั้นได้อย่างสะดวก รวมถึงดำเนินการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลของคณะให้หน่วยงานต่างประเทศทราบเกี่ยวกับโครงการที่คณะจะรับนักศึกษาต่างชาติมาเข้าร่วมด้วย (ดำเนินงานร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเรื่องการประชาสัมพันธ์ของหลักสูตรของคณะ)
 5. ช่วยในการดำเนินการกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศที่คณะจัดขึ้น เช่น การจัดสัมมนาจากอาจารย์ต่างประเทศ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาต่างชาติของคณะ การต้อนรับแขกจากต่างประเทศ การช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกสำหรับอาจารย์ต่างชาติที่อยู่ที่คณะ เป็นต้น
 6. ติดต่อประสานงานและดำเนินการเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเครือข่ายและมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ในต่างประเทศ ตามความต้องการของคณะเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่
  • นักศึกษาในการแลกเปลี่ยนทางวิซาการ การเข้าร่วมโครงการที่คณะมีความร่วมมือ การจัดหาแหล่งทุนให้แก่นักศึกษาของคณะ
  • อาจารย์ของคณะบริหารธุรกิจในการแลกเปลี่ยนและดำเนินการกิจกรรมที่เป็นความประสงค์ของคณะ
  • คณะผู้บริหารของคณะในการเดินทางไปเยือนมหาวิทยาลัยสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ
 7. งานอื่น ๆ ตามที่คณะมอบหมายเพื่อให้คณะสามารถดำเนินการได้อย่างประสบความสำเร็จ

ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่
ประกาศคณะบริหารธุรกิจ เรื่อง ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์

ใบสมัครเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์.doc

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. 0 2727 3942, 099 120 3336 (ในวันและเวลาราชการ)
หรือ phakaw.k@nida.ac.th

#NIDABusinessSchool #NIDA #NIDAThailand