รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถาบันสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะบริหารธุรกิจ

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถาบันสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะบริหารธุรกิจ

กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบันสายวิชาการ
ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะบริหารธุรกิจ

อัตราเงินเดือน

ปริญญาเอก 31,500.- บาท จำนวน 3 อัตรา (สาขาบัญชี 1 อัตรา และสาขาการจัดการ 2 อัตรา)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  1. มีคุณสมบัติตามความในข้อ ๑๘ ของข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานสถาบัน พ.ศ. ๒๕๖๓ (แนบท้ายประกาศ)

2. คุณสมบัติพื้นฐาน

2.1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขาที่ประกาศรับสมัครจากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

2.2 มีความสามารถในการสอนได้ทั้งในห้องเรียน ออนไลน์ และแบบผสม

2.3 มีประสบการณ์การสอนและมีผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในสาขาที่สมัครที่มีคุณภาพที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

3. คุณสมบัติเพิ่มเติมที่คณะให้น้ำหนักในการพิจารณาเป็นพิเศษ

3.1 สถาบันการศึกษาที่ผู้สมัครจบมาต่างประเทศเป็นสถาบันที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก AACSB หรือ EFMD ทางด้านบริหารธุรกิจ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการเป็นที่สุด
3.2 มีบุคลิกภาพที่ดีและมีทัศนคติที่ดีในการทำงานเป็นทีม
3.3 มีความสามารถในการสอนและสื่อสารที่ส่งเสริมการเรียนรู้ได้ดีและในรูปแบบต่างๆ คือ การสอนในห้องเรียน ออนไลน์ และแบบผสม สำหรับผู้สมัครชาวไทยสามารถสอนได้ทั้งที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
3.4 ผลงานวิจัย หากมีผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีคุณภาพสูง (เช่น เป็นวารสารที่อยู่ในการจัดอันดับของ Scimago ที่เป็น Q1 และ Q2 จะได้รับน้ำหนักในการพิจารณาเป็นพิเศษ และควรมีผลงานวิจัยตีพิมพ์คุณภาพสูงไม่น้อยกว่า 2 ฉบับ ภายในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

4. คุณสมบัติเพิ่มเติมเฉพาะสาขาที่รับสมัคร

4.1 สาขาบัญชี จำนวน 1 อัตรา มีประสบการณ์และความสามารถในการสอนด้านบัญชีบริหาร
4.2 สาขาการจัดการ มีประสบการณ์และความสามารถในการสอน

1.ด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์ จำนวน 1 อัตรา
– สาขาพฤติกรรมองค์การ (Organizational Behavior)
– การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource)
2.ด้านการจัดการ (Management/Business Administration) จำนวน 1 อัตรา
– สาขาภาวะผู้ประกอบการ (Entrepreneurship)
– สาขาการจัดการด้านนวัตกรรมเทคโนโลยี(Technology and Innovation Management)

เอกสารประกาศรับสมัคร

ระเบียบการรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกสามารถสมัครผ่านระบบสมัครงานออนไลน์เท่านั้น

ตั้งแต่บัดนี้ – 31 มกราคม 2567

ติดต่อสอบถามได้ที่

โทรศัพท์ 02 – 727 3292 (คุณต่อพงศ์ เจริญเกียรติ) ในวันเวลาราชการ
Email :torpong.jar@nida.ac.th
Line : @810zqvao

สมัครงานออนไลน์