รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดคณะบริหารธุรกิจ

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดคณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ
เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว
บัดนี้ – วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 19,500 บาท

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1 มีคุณสมบัติตามความในข้อ 18 ของข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานสถาบัน พ.ศ. 2563 และคุณสมบัติเฉพาะของแต่ละตำแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายนี้
2 มีทักษะและความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้ดี
3 มีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ คือ TOEIC, CU-TEP, TU-GET, NIDA-TEAP จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
4 สามารถติดต่อประสานงาน มีความคล่องตัว กล้าแสดงออก มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และรักในงานบริการ
5 สามารถปฏิบัติงานนอกเวลา และในวันหยุดราชการได้

ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่
Link : https://mba.nida.ac.th/th/detail/news-event/recruitment
หรือ ประกาศคณะบริหารธุรกิจ เรื่องรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. 0 2727 3942 (ในวันและเวลาราชการ) หรือ
phakaw.k@nida.ac.th

#NIDABusinessSchool #NIDA #NIDAThailand