รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถาบันสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถาบันสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบันสายวิชาการ
ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

อัตราเงินเดือน

ปริญญาเอก 31,500.- บาท จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  1. มีคุณสมบัติตามความในข้อ 18 ของข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลของพนักงานสถาบัน พ.ศ. ๒๕๖๓ (แนบท้ายประกาศ)
  2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทางด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์และองค์การ การพัฒนาองค์การ การบริหารองค์การ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร
  3. มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษอย่างดีมาก เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน การฝึกอบรม และการบรรยายเป็นภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
  4. มีผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ที่สำเร็จการศึกษาที่เกี่ยวข้อง มีความเชี่ยวชาญ (หลังจบการศึกษาหรือทำวิจัย) หรือเคยเป็นหัวหน้าโครงการวิจัย และบริหารจัดการโครงการบริการวิชาการในด้านการสื่อสาร เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง การบริหารการเปลี่ยนแปลง การจัดการความแตกต่างหลากหลายและความขัดแย้ง พฤติกรรมนุษย์และพฤติกรรมองค์การ การให้คำปรึกษา การโค้ช การแนะนำเพื่อพัฒนางานการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ มีความสามารถเคยเป็นวิทยากร บรรยายหลักสูตรอบรม เขียนหลักสูตรอบรมบริหารหลักสูตรอบรม การบริหาร ค่าตอบแทน การวิเคราะห์อัตรากำลังและบริหารอัตรากำลัง เป็นต้น
  5. มีประสบการณ์ทำงานด้านการสอน การพัฒนาคุณภาพการศึกษา งานวิชาการระหว่างศึกษาหรือหลัง สำเร็จการศึกษา มีทักษะความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีเพื่อบริหารจัดการการเรียนการสอน การประชุม การทำงาน และ การบริหารจัดการงานออนไลน์

เอกสารประกาศรับสมัคร

ระเบียบการรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกสามารถสมัครผ่านระบบสมัครงานออนไลน์เท่านั้น

ตั้งแต่บัดนี้ – 31 ธันวาคม 2566

ติดต่อสอบถามได้ที่

โทรศัพท์ 02 – 727 3292 (คุณต่อพงศ์ เจริญเกียรติ) ในวันเวลาราชการ Email :torpong.jar@nida.ac.th

Line : @810zqvao

สมัครงานออนไลน์