รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถาบันสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถาบันสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบันสายวิชาการ
ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

อัตราเงินเดือน

ปริญญาเอก 31,500.- บาท จำนวน 3 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. มีคุณสมบัติตามความในข้อ ๑๘ ของข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานสถาบัน พ.ศ. 2563 (แนบท้ายประกาศ)
 2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ในสาขาต่อไปนี้ (หรือสาขาที่ใกล้เคียง เช่น เศรษฐศาสตร์ การเงิน)
 • Financial Engineering
 • Mathematical Finance
 • Financial Modeling
 • Quantitative Finance
 • Financial Data Analytics
 • Financial Technology

3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ในสาขาใดก็ได้ และเคยศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาต่อไปนี้

 • Financial Engineering
 • Mathematical Finance
 • Financial Modeling
 • Quantitative Finance
 • Financial Data Analytics
 • Financial Technology

4. วิชาที่จะให้สอน คือ วิชาในหลักสูตรวิศวกรรมการเงิน

 • Financial Engineering
 • Financial Risk Management
 • Financial Modeling
 • Financial Technology
 • Market Microstructure and Algorithmic Trading
 • Financial Data Analytics
 • Quantitative Risk Management
 • Numerical Methods in Finance

เอกสารประกาศรับสมัคร

ระเบียบการรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกสามารถสมัครผ่านระบบสมัครงานออนไลน์เท่านั้น

ตั้งแต่บัดนี้ – 31 มกราคม 2567

ติดต่อสอบถามได้ที่

โทรศัพท์ 02 – 727 3292 (คุณต่อพงศ์ เจริญเกียรติ) ในวันเวลาราชการ Email :torpong.jar@nida.ac.th

Line : @810zqvao

สมัครงานออนไลน์