รับสมัครพนักงานสถาบัน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

รับสมัครพนักงานสถาบัน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ

จำนวน 1 อัตรา

สังกัดกลุ่มงานสนับสนุนงานวิจัยและงานวิชาการ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

วุฒิปริญญาตรี

อัตราเงินเดือน

ปริญญาตรี 19,500.- บาท

ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ

1.ด้านการศึกษา โดยดำเนินการให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบและข้อบังคับของสถาบัน อาทิเช่น การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร การจัดประชุมหลักสูตร การรับสมัครนักศึกษา การสอบคัดเลือก การประกาศผลสอบคัดเลือก การจัดทำทะเบียนประวัตินักศึกษา งานจัดการเรียนการสอน การลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา การเพิ่ม-ถอนวิชาเรียนของนักศึกษา และงานประกันคุณภาพการศึกษา เป็นต้น
2.ด้านการบริหารงานทั่วไป อาทิเช่น งานประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมต่างๆ สำหรับนักศึกษา
3.งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

เอกสารการรับสมัคร

>>> ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ สังกัดคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ<<<

ระเบียบการรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกสามารถสมัครผ่านระบบสมัครงานออนไลน์เท่านั้น โดยสมัครได้ที่ https://personnel.nida.ac.th /หัวข้อ “สมัครงานสายสนับสนุนวิชาการ” ไปที่หัวข้อ “สมัครออนไลน์ได้ที่นี่” ระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม – 10 สิงหาคม 2566

ติดต่อสอบถามได้ที่
โทรศัพท์ 02 – 727 3403 ในวันเวลาทำการ
Email :job@nida.ac.th
Line : @810zqvao