รับสมัครพนักงานสถาบัน ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะสถิติประยุกต์ บัดนี้ - 30 กันยายน 2566

รับสมัครพนักงานสถาบัน ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะสถิติประยุกต์ บัดนี้ – 30 กันยายน 2566

นิด้า เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบันสายวิชาการ

  • ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะสถิติประยุกต์
  • วุฒิปริญญาเอก
  • จำนวน 1 อัตรา
  • เงินเดือน 31,500 บาท

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.1 มีคุณสมบัติตามความในข้อ 18 ของข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานสถาบัน พ.ศ. 2563 (แนบท้ายประกาศ)
1.2 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขาที่เกี่ยวข้องกับ Cybersecurity Risk Management
1.3 ต้องไม่เป็นผู้ที่ลาออกจากราชการ ตามโครงการเปลี่ยนเส้นทางชีวิต : เกษียณก่อนกำหนด
1.4 มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของสารสนเทศ
1.5 มีประสบการณ์ทางวิชาชีพที่มีความสำคัญในบทบาทการจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของสารสนเทศและด้าน Security Audit
1.6 หากมีใบรับรองที่เกี่ยวข้อง เช่น CISSP, CRISC หรือ CISM จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
1.7 มีประสบการณ์การสอนหรือการฝึกอบรมในด้านความปลอดภัยสารสนเทศหรือการจัดการความเสี่ยง
1.8 มีทักษะการสื่อสารที่ดีเพื่อสื่อสารสำคัญอย่างชัดเจน
1.9 มีความสามารถในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่ซับซ้อนในการประเมินและลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของสารสนเทศ
1.10 มีความมุ่งมั่นในการเรียนรู้ตลอดเวลาและการอัพเดตข่าวสารเกี่ยวกับแนวโน้มและมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรม

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 30 กันยายน 2566 สามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ เว็บไซต์ https://personnel.nida.ac.th/ หัวข้อ “สมัครงานสายวิชาการ” หรือ https://job.nida.ac.th 


สอบถามรายละเอียด 

คุณสุรีภรณ์  นามอุตวงษ์ 02 727 3580 อีเมล sureeporn.nam@nida.ac.th  
คุณดุษฎี  กองเพิ่มพูล 02 727 3079   อีเมล dussadee@as.nida.ac.th
ในวันและเวลาราชการ