ผู้แทนจาก Institute of World Economics and Politics (IWEP), Chinese Academy of Social Sciences (CASS) เยือนสถาบัน

ผู้แทนจาก Institute of World Economics and Politics (IWEP), Chinese Academy of Social Sciences (CASS) เยือนสถาบัน

            เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. หลี่ เหรินเหลียง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร คุณนิภา ชุมสุข ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์การ และคุณพัชราพร ศรีสวัสดิ์ นักวิเทศสัมพันธ์ ส่วนวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ Professor PANG Dapeng – Senior Fellow and Deputy Director of Institute of World Economics and Politics (IWEP), Dr. GAO Lingyun – Senior Fellow and Head of The Journal of World Economy, Dr. XIONG Aizong – Senior Research Fellow, Deputy Head of Global Governance Research Division, Dr. WU Guoding – Senior Research Fellow of Global Governance Research Division, Dr. CHEN Zhaoyuan – Assistant Research Fellow of Global Governance Research Division, Dr. LI Chong – Assistant Research Fellow of Global Governance Research Division จาก Institute of World Economics and Politics (IWEP), Chinese Academy of Social Sciences (CASS) สาธารณรัฐประชาชนจีน ในการเดินทางเยือนสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์อย่างเป็นทางการ ณ ห้องประชุม 802 ชั้น 8 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ โดยมีเนื้อหาการหารือเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการสร้างความร่วมมือร่วมกันระหว่างสองสถาบัน โดยทาง IWEP, CASS มีความยินดีที่จะมาร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในงานสัมมนาของสถาบันหรือการทำวิจัยร่วมกัน