ขอเชิญนักศึกษาทุกท่านแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ"ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ประจำปีการศึกษา 2566"

ขอเชิญนักศึกษาทุกท่านแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ”ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ประจำปีการศึกษา 2566″

ขอเชิญนักศึกษาทุกท่านแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ “ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566”
[We would like to invite all students to express your opinions about ‘student satisfaction with National Institute of Development Administration in the 2023 Academic year’]

ท่านสามารถลุ้นรับของที่ระลึก จำนวน 10 รางวัล ตั้งแต่วันนี้จนถึง 27 พฤษภาคม 2567
[You can join this activity to have a chance for 10 souvenirs Now – 27 May 2024]