image 2023 03 28 152158702

โครงการเรียนรู้วัฒนธรรมไทยเบื้องต้นและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมสำหรับนักศึกษาต่างชาติ 2/2565

          สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยส่วนวิเทศสัมพันธ์ กองวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์การ จัดโครงการเรียนรู้วัฒนธรรมไทยเบื้องต้นและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมสำหรับนักศึกษาต่างชาติแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams เพื่อให้นักศึกษาต่างชาติได้ศึกษาและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรม ประเพณี และมารยาททางสังคมของไทย รวมไปถึงการเรียนรู้แบบสื่อสารข้ามวัฒนธรรม และเข้าใจความต่างของคนในสังคม โดยมุ่งหวังว่าโครงการนี้จะช่วยให้นักศึกษาต่างชาติ ได้เรียนรู้และเข้าใจวัฒนธรรมไทยเพิ่มมากขึ้น รวมถึงสามารถปรับตัวและนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันระหว่างที่ศึกษาอยู่ในประเทศได้อย่างเหมาะสม ซึ่งยังถือเป็นการเผยแพร่เอกลักษณ์และศิลปวัฒนธรรมของประเทศไทย ซึ่งได้จัดไปในระหว่างวันที่ 31 มกราคม –1 กุมภาพันธ์ 2566 สำหรับนักศึกษาต่างชาติที่เรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.กนกกานต์ แก้วนุช และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทราวุธ เจริญรูป เป็นวิทยากรบรรยายในภาคภาษาอังกฤษ โดยมีนักศึกษาต่างชาติ จาก 2 ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน จำนวน 42 คน เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

โครงการเรียนรู้วัฒนธรรมไทยเบื้องต้นและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมสำหรับนักศึกษาต่างชาติ 2/2565
โครงการเรียนรู้วัฒนธรรมไทยเบื้องต้นและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมสำหรับนักศึกษาต่างชาติ 2/2565
โครงการเรียนรู้วัฒนธรรมไทยเบื้องต้นและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมสำหรับนักศึกษาต่างชาติ 2/2565
โครงการเรียนรู้วัฒนธรรมไทยเบื้องต้นและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมสำหรับนักศึกษาต่างชาติ 2/2565
โครงการเรียนรู้วัฒนธรรมไทยเบื้องต้นและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมสำหรับนักศึกษาต่างชาติ 2/2565
โครงการเรียนรู้วัฒนธรรมไทยเบื้องต้นและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมสำหรับนักศึกษาต่างชาติ 2/2565
โครงการเรียนรู้วัฒนธรรมไทยเบื้องต้นและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมสำหรับนักศึกษาต่างชาติ 2/2565
โครงการเรียนรู้วัฒนธรรมไทยเบื้องต้นและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมสำหรับนักศึกษาต่างชาติ 2/2565
โครงการเรียนรู้วัฒนธรรมไทยเบื้องต้นและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมสำหรับนักศึกษาต่างชาติ 2/2565