ท่องเที่ยวนิด้า เปิดรับสมัครแล้ววันนี้! ป.โท ภาคพิเศษ (เสาร์ - อาทิตย์)

ท่องเที่ยวนิด้า เปิดรับสมัครแล้ววันนี้! ป.โท ภาคพิเศษ (เสาร์ – อาทิตย์)

คณะการจัดการการท่องเที่ยว เปิดรับสมัคร นักศึกษาปริญญาโท ภาคพิเศษ รุ่นที่ 26
สาขาวิชา การจัดการการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ

สัมผัสประสบการณ์ใหม่ของการเรียนแบบบูรณาการที่ท่องเที่ยวนิด้า
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ 5 สาขาวิชาเอก

  • นโยบายการวางแผนและการจัดการการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ
  • การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ
  • การจัดการธุรกิจโรงแรม
  • การจัดการธุรกิจบริการ
  • การจัดการธุรกิจการบินและการขนส่ง

เลือกเรียนตามเกณฑ์ที่คณะกำหนด

  • แผน ก.1 – วิทยานิพนธ์
  • แผน ก. 2 – เรียนรายวิชา และทำวิทยานิพนธ์
  • แผน ข – เรียนรายวิชา และวิชาการค้นคว้าอิสระ (IS)

เอกสารประกาสรับสมัคร
รับสมัครเพื่อพิจารณาเข้าศึกษา ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ ภาคพิเศษ จังหวัดกรุงเทพมหานคร (เสาร์ – อาทิตย์)
คณะการจัดการการท่องเที่ยว รุ่นที่ 26 ภาค 2 ประจาปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 3

สมัครออนไลน์
https://entrance.nida.ac.th/registrar/applogin.asp

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
083-1814-500

UNWTO Tedqual รับรองมาตรฐานหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา 1 ใน 5 ของโลก
คณาจารย์ทุกท่านมีตำแหน่งทางวิชาการ 100%

#เพราะท่องเที่ยวนิด้าคือที่สุด #GSTM_NextDecade #ปอโทท่องเที่ยวนิด้า #UNWTOTedqual #NIDA #NIDAThailand #WISDOMforSustainableDevelopment #สร้างปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ท่องเที่ยวนิด้า เปิดรับสมัครแล้ววันนี้! ป.โท ภาคพิเศษ (เสาร์ - อาทิตย์)