Sustainable Development Goals : การขับเคลื่อนนวัตกรรมและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน Part 3

Sustainable Development Goals : การขับเคลื่อนนวัตกรรมและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน Part 3

            การจะสร้างนวัตกรรมได้มันต้องอาศัยองค์ความรู้ใหม่ ปัจจัย หนึ่ง ที่มีส่วนสำคัญต่อการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ซึ่งจะนำไปสู่นวัตกรรมนั่นก็คือเรื่องของการวิจัยนั่นเอง

โดย รศ.ดร.ดนุวัศ สาคริก คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

            นอกจากนี้แล้วอีกสิ่งหนึ่ง ที่ใน SDG ข้อที่ 9 ถือว่าให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ก็คือเรื่องของคำว่า innovation หรือนวัตกรรมนั่นเอง พอพูดถึงคำนี้แล้ว ผมเชื่อว่าหลายๆท่าน ก็คงร้องอ๋อเลย เพราะปัจจุบันหลายหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาคเอกชน ภาครัฐ ล้วนแล้ว แต่ให้ความสำคัญเรื่องของ innovation มากๆเลย นวัตกรรมเอง ถ้าเราสามารถผลักดันให้เกิดขึ้นในประเทศของเราได้ มันก็จะส่งผลเป็นเรื่องของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เราจะเห็นได้เลยว่า SDG ข้อที่ 9 ถ้าเราไปดูไม่ว่าจะเป็นเรื่องโครงสร้างพื้นฐานเรื่องภาคการผลิตอุตสาหกรรมก็ตาม เรื่องของการผลักดันให้เกิดนวัตกรรม ทั้งหมดถ้าทำได้มันจะเกิดการผลัก หรือว่าการทำให้เศรษฐกิจของประเทศพัฒนาไปได้ เมื่อเศรษฐกิจของประเทศพัฒนาไปได้มันก็จะไปตอบโจทย์การแก้ปัญหาหลายๆอย่างเลย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความอยู่ดีมีสุข ความกินดีอยู่ดี เรื่องของคุณภาพชีวิต เรื่องของการให้บริการในทางด้านสังคม ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาไม่ว่าจะเป็นสาธารณสุขเพราะฉะนั้นกุญแจสำคัญคือเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจจะต้องทำให้ได้

            นวัตกรรมเองในยุคปัจจุบัน ก็ต้องอาศัยเรื่องของการนำมาใช้หรือประยุกต์ใช้ในส่วนของดิจิทัลเทคโนโลยีด้วยทีเดียว เมื่อเรามีนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยีแล้ว สามารถเอาไปใส่ในกระบวนการผลิต ไปใส่ในเรื่องของการภาคอุตสาหกรรม และแถมยังสามารถนำมาใช้ในเรื่องของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอีกด้วย

            คำถามก็คือว่าแล้วโจทก์จะทำให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมได้อย่างไร สิ่งหนึ่ง ที่ผมคิดว่าเราน่าจะหันกลับไปมองก็คือเรื่องของการวิจัย อันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งเลยที่อยากจะเน้นในวันนี้ เพราะว่าการจะสร้างนวัตกรรมได้การจะสร้างผลิตภัณฑ์บริการใหม่ๆได้ มันต้องอาศัยองค์ความรู้ใหม่ คำถามก็คือว่าเราเอาตัวองค์ความรู้ใหม่หรือที่เรียกกันว่า Body of Knowledge มันจะเกิดขึ้นได้อย่างไร แน่นอนส่วนหนึ่ง หรือปัจจัยหนึ่ง ที่มีส่วนสำคัญต่อการสร้างองค์ความรู้ใหม่ซึ่งจะนำไปสู่นวัตกรรม นั่นก็คือเรื่องของการวิจัยนั่นเอง ก็คือเรื่องของ Research ก็ถ้าไปดูสถิติในช่วงหลายปีหลังมาเราก็เห็นว่าประเทศไทยเองก็พยายามที่จะเพิ่มสัดส่วนของงบประมาณในด้านวิจัยต่อ GDP ก็เพิ่มขึ้นมาได้พอสมควร แต่เราก็อยากเห็นส่วนของงบประมาณที่ทั้งเพิ่มขึ้น และที่สำคัญไปกว่าการใช้งบประมาณก็คือ งานวิจัยควรจะต้องถูกนำไปใช้ได้จริง ไม่ใช่แค่เก็บไว้บนหิ้ง

            เมื่อเรามีงานวิจัย และนำไปพัฒนาต่อยอดสร้างนวัตกรรมได้และตรงนั้น ก็ถูกนำไปใช้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการให้บริการประชาชนจากภาครัฐ นำไปใช้ในเรื่องของเชิงพาณิชย์จากภาคเอกชน ก็จะมีส่วนสำคัญทีที่ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้เดินหน้า เติบโตขึ้นไปได้

            กลับมามองอีกนิดนึง เรื่องของการวิจัยที่เมื่อสักครู่พูดไปว่ามันก็เป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยให้เกิดนวัตกรรม ส่วนนึงเลยที่มีบทบาทอย่างมาก ในการผลักดันให้เกิดงานวิจัยนั่นก็คือสถาบันการศึกษานั่นเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัยต่างๆ รวมถึงสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์หรือนิด้าด้วย ซึ่งถือว่าเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งเน้น ผลักดันส่งเสริมให้อาจารย์ มีส่วนในการทำวิจัยและเป็นวิจัยที่สามารถนำไปต่อยอดในภาคอุตสาหกรรมในภาครัฐ ในภาคธุรกิจได้จริง

            ดังนั้นถ้าเราอยากจะเห็นโครงสร้างพื้นฐานดีเราอยากจะเห็นภาคอุตสาหกรรม พัฒนาเติบโตไปได้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เราอยากเห็นประเทศมีการผลักดันมีการสร้างนวัตกรรม ผมคิดว่าสุดท้ายต้องเชื่อมโยงเรื่องของภาคการศึกษาเข้าไป ต้องเชื่อมโยงมหาวิทยาลัย ต้องเชื่อมโยงสถาบันอุดมศึกษาซึ่งมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการทำวิจัย มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการคิดค้นนวัตกรรม มีบุคลากรที่มีองค์ความรู้เชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรมต่างๆได้

            ทุกท่านคงเห็นแล้ว ว่า SDG ข้อที่ 9 มองภาพรวมจะมีความเชื่อมโยงกันทั้ง 3 เรื่อง ตั้งแต่โครงสร้างพื้นฐาน เรื่องนวัตกรรม เรื่องภาคการผลิตอุตสาหกรรม และหาก 3 เรื่องนี้เชื่อมโยงกันได้มีการขับเคลื่อนเดินหน้าที่เป็นรูปธรรมได้การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ ก็คงไม่ไกลเกินเอื้อม แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น การจะเดินหน้าไปถึงจุดนั้นได้ต้องอาศัยความร่วมไม้ร่วมมือกันทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และที่สำคัญประชาชนทุกคนให้ความสำคัญ หันมาสนใจหาความรู้และนำความรู้ที่ได้นำไปปรับ ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง SDG ข้อที่ 9 ก็คงจะบรรลุไปได้ไม่ยาก ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า การขับเคลื่อนนวัตกรรมและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ทำให้เรานั้นก้าวสู่เป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างสำเร็จและมีประสิทธิภาพครับ

การขับเคลื่อนนวัตกรรมและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตอนที่ 2