Sustainable Development : Improvisational behavior - Soft skill ที่จำเป็นในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลง Part 3

Sustainable Development : Improvisational behavior – Soft skill ที่จำเป็นในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลง Part 3

            การด้นสดไม่ใช่การไม่เตรียมตัวในการนำเสนอ การด้นสดที่ดีต้องอาศัยการฝึกฝนเป็นระยะเวลายาวนาน เพื่อให้ได้ผลสัมฤทธิ์สูงสุด คนที่จะสามารถพัฒนาทักษะการด้นสดได้ ต้องมีคุณลักษณะ 3 ประการ คือ 1. สามารถทำงานได้ดีภายใต้แรงกดดันและกรอบเวลาที่จำกัด เพราะการด้นสดถูกกระทำภายใต้ภาวะที่กดดัน ต้องคิดและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 2. เป็นคนมีความคิดสร้างสรรค์ กล้าคิดนอกกรอบ ไม่ยึดตามแบบแผนเดิมๆ สามารถบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดในการแก้ปัญหา และ 3. เป็นคนมีความพยายามและไม่ยอมแพ้ง่ายๆ

โดย รศ.ดร.พีรยุทธ เจริญสุขมงคล วิทยาลัยนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ในคลิปที่แล้วเราได้พูดถึงความสำคัญของทักษะที่เป็น Soft Skill ที่ชื่อว่า Improvisational Behavior หรือ ทักษะการด้นสด ว่าทำไมทักษะนี้จึงจำเป็นต่อโลก ณ ปัจจุบัน ที่มีความไม่แน่นอนและมีการเปลี่ยนแปลงที่สูง

            ในคลิปนี้ เราจะมาพูดเกี่ยวกับคุณลักษณะของคนที่สามารถพัฒนาทักษะการด้นสดให้ได้มีประสิทธิภาพ และก่อเกิด ผลสัมฤทธิ์จากการด้นสด แต่ก่อนอื่นเลยมีเรื่องตลกนิดนึง มีนักศึกษาคนหนึ่ง มาบอกกับผมว่าอาจารย์ผมมีความ สามารถในการด้นสดมากเลย ทุกครั้งที่ผมมาพรีเซนต์กับอาจารย์ ผมไม่เคยเตรียมตัวมาเลย ผมเปิดสไลด์ปุ๊บ ผมพรีเซนต์ด้นสดทันที บางทีอาจารย์ก็คิดว่าสิ่งที่คุณด้นสดมานั้น มันออกนอกทะเลไปสู่ความเวิ้งว้างไกลโพ้น ซึ่งอาจารย์เองก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าคุณพูดอะไรมา

            ในที่นี้จะต้องทำความเข้าใจว่า การด้นสดไม่ใช่การไม่เตรียมตัวแล้วมามั่วนิ่มทีหลัง การต้นสดจริงๆ แล้วคุณที่จะ สามารถทำออกมาได้ดีนั้นจะต้องอาศัยการฝึกฝน เป็นทักษะที่ไม่สามารถที่จะพัฒนาได้อย่างรวดเร็ว ถึงแม้ว่า บางคนจะเกิดมาพร้อมกับทักษะนี้ก็ตาม แต่คนส่วนมากจะต้องทำการฝึกฝนทักษะนี้เป็นระยะเวลานานกว่าที่จะ สามารถด้นสดออกมาได้ให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด ตามหลักทฤษฎี

soft skill 1

            กล่าวไว้ว่าคนที่จะสามารถด้นสดออกมาได้อย่าง มีประสิทธิภาพนั้น จะต้องอาศัยคุณลักษณะ 3 ประการ ประการแรกถ้าคุณจะด้นสดออกมาให้ได้ดี คุณจะต้องเป็นคนที่สามารถทำงานได้ดีภายใต้แรงกดดันและกรอบเวลาที่จำกัด ถ้าคุณเป็นคนที่รู้สึกว่า คุณเป็นคนที่ productive มากๆ เวลาช่วงใกล้ๆ deadline หากคุณคิดว่า คุณเป็นคนชอบแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า มากกว่าการ วางแผนระยะยาว นี่คือตัวบ่งชี้ว่าคุณอาจจะมีความสามารถในการด้นสดที่ดี ในทางตรงกันข้าม ถ้าคุณเป็นคนที่ชอบ วางแผนอะไรยาวๆ ก่อนที่จะตัดสินใจทำอะไรสักอย่าง หนึ่ง นั่นหมายความว่าคุณยังมีทักษะการด้นสดอยู่ในระดับ ที่ต่ำ สาเหตุที่ความสามารถในการทำงานภายใต้แรงกดดัน มีความจำเป็นต่อผลลัพธ์ของการด้นสด ก็เนื่องมาจากว่า การด้นสดโดยธรรมชาติแล้วเป็นกิจกรรมที่มีความกดดัน เพราะคนที่กำลังด้นสดอยู่นั้นเขาต้องคิดตัดสินใจ ในระยะเวลาอันสั้น เพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าซึ่งตัวเองอาจจะไม่ได้มีองค์ความรู้มากพอในการแก้ปัญหานั้น ดังนั้นความสามารถในการทำงานภายใต้แรงกดดัน จึงมีความจำเป็นที่จะช่วยให้เราสามารถด้นสดได้อย่าง มีประสิทธิภาพ

burn out

            ประการที่ สอง แค่ทำงานภายใต้แรงกดดันไม่พอ คุณต้องเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ ความคิดสร้างสรรค์ ในที่นี้หมายถึ งคุณต้องเป็นคนที่กล้าที่จะคิดนอกกรอบ และคุณจะต้องเป็นคนที่ไม่ยึดติดกับการทำงานใน รูปแบบแผนเดิมๆ และที่สำคัญคุณจะต้องมีศักยภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่จำกัด เพื่อใช้มัน ในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า สาเหตุที่ว่าทำไม ความคิดสร้างสรรค์จึงสำคัญต่อประสิทธิภาพการด้นสด ก็เนื่องมาจากว่า กิจกรรมการด้นสดนั้น เราจะทำภายใต้สมมติฐานที่ว่าเราไม่ได้มีองค์ความรู้มากพอในการ ที่จะจัดการกับปัญหาเฉพาะหน้านั้น คำว่าทรัพยากรที่ผมหมายถึงก่อนหน้านี้ก็คือ องค์ความรู้และประสบการณ์ที่เรามี ซึ่งบางครั้งองค์ความรู้และประสบการณ์ที่เรามีอาจจะไม่ได้มีความเชื่อมโยงโดยตรงกับปัญหานั้นๆ

soft skill 2

            แต่คนที่มีความคิดสร้างสรรค์จะสามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้ที่เขามี และนำมาอนุมานเพื่อนำมาซึ่ง solution ในการแก้ปัญหา ที่บางครั้งก็ไม่ได้มีรูปแบบการแก้ปัญหาที่ตายตัวเช่นเดียวกัน ดังนั้นความคิดสร้างสรรค์จึงเป็น สิ่งที่เราควรจะต้องพัฒนาถ้าเราต้องการที่จะประสบความสำเร็จในการด้นสดในกิจกรรมอย่างใดอย่าง หนึ่ง อย่างที่สาม ซึ่งเป็นสิ่งสุดท้ายและมีความสำคัญไม่แพ้ สองสิ่งแรกก็คือ คุณจะต้องเป็นคนที่มีความมุมานะ พยายามและไม่ยอมแพ้ง่ายๆ ไม่ว่าคุณจะล้มเหลวหรือผิดพลาดกี่ครั้งก็ตาม สิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญต่อการพัฒนาทักษะ การด้นสด สาเหตุก็เนื่องมาจากว่า การด้นสดเป็นการคิดตัดสินใจที่บางครั้งเราก็ไม่มีองค์ความรู้เพียงพอในการ ใช้แก้ปัญหานั้น ดังนั้นกระบวนการลองผิดลองถูกจึงเป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้ หากเราจะทำการด้นสดในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เพราะฉะนั้นสำหรับคนที่ด้นสดในระยะแรกๆ อาจจะพบว่าผลลัพธ์ที่ได้อาจจะไม่ได้เป็นไปตามที่เราคาดไว้ แต่นั่นไม่ใช่เรื่องแปลก เพราะการด้นสดส่วนมากโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในช่วงแรกนั้น ก็ถือว่ามีน้อย เราต้องอาศัยการฝึกฝนขัดเกลาไม่ยอมแพ้ ถึงแม้ว่าเราจะผิดพลาดในช่วงแรกๆก็ตาม

            ทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็คือองค์ความรู้เกี่ยวกับทักษะนะครับ Soft Skill ที่เรียกว่า Improvisational Behavior หรือ การด้นสด ซึ่งเป็นทักษะที่ช่วยให้เราสามารถรับมือกับความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นในโลก ณ ปัจจุบัน ก็หวังว่า คลิปนี้จะช่วยให้เราได้รู้จัก Soft Skill ใหม่ตัวนี้ และทำการพัฒนาทักษะในด้านนี้ เพื่อที่เราจะสามารถ อยู่รอด และรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบันได้อย่างยั่งยืน

สามารถอ่าน บทความก่อนหน้านี้ ได้ที่
Sustainable Development : ทักษาที่จำเป็นในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลง Part 1

Sustainable Development : ทักษะที่จำเป็นในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลง Part 2

สามารถอ่านบทความที่เกี่ยวข้องกับ SDGs ได้ที่นี่ – รวมบทความเกียวกับ SDGs

Sustainable Development : Improvisational behavior - Soft skill ที่จำเป็นในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลง Part 3