Institute of International Education (IIE) เยือนสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Institute of International Education (IIE) เยือนสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

            เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2566 ศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ อธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารี มโนสุทธิกิจ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ พร้อมเจ้าหน้าที่ส่วนวิเทศสัมพันธ์ กองวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์การ ให้การต้อนรับและหารือความร่วมมือทางวิชาการกับ Dr. Jonathan Lembright, ผู้อำนวยการการศึกษาระดับสูงภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และคุณสินชัย เล็กวานิชกุล ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด (TOEFL ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้) ผู้แทนจาก Institute of International Education (IIE) ประเทศไทย ณ ห้องประชุม 901 ชั้น 9 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ และอาคันตุกะทั้ง 2 ท่านได้ร่วมหารือกับ รองศาสตราจารย์ ดร.กษมา สุวรรณรักษ์ คณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เตวิช เสวตไอยาราม รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรุจ ศุภศิรประภา รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา และเจ้าหน้าที่ คณะภาษาและการสื่อสาร ณ ห้องประชุม คณะภาษาและการสื่อสาร ชั้น 13 อาคารสยามบรมราชกุมารี โดยมีเนื้อหาการหารือเกี่ยวกับการสร้างกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการด้านต่างๆ เช่น การคัดเลือกและให้ทุนการศึกษาจากสหรัฐอเมริกาแก่นักศึกษาชาวเมียนมาเข้าศึกษา ณ สถาบัน การบริหารการจัดการสอบ TOEFL ITP และโครงการความร่วมมือทางวิชาการอื่นๆ ซึ่งสถาบัน และ IIE จะพิจารณาความเป็นไปได้ที่จะมีความร่วมมือระหว่างกันต่อไป จากนั้นเจ้าหน้าที่สำนักบรรณสารการพัฒนาได้นำเยี่ยมชมห้องสมุดอาเซียน ถนัด คอมันตร์ด้วย