'นิด้า’ ศึกษาดูงานระบบ Enterprise Resource Planning (ERP) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT)

‘นิด้า’ ศึกษาดูงานระบบ Enterprise Resource Planning (ERP) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT)

            วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2567 คณะผู้บริหารสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ อธิการบดี, รองศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ อภินันท์มหกุล รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและชุมชนสัมพันธ์, ที่ปรึกษาอธิการบดี, อาจารย์ ดร.บงกช เจนจรัสสกุล ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ, ผู้บริหารหน่วยงานและบุคลากรสำนักเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ, ผู้บริหารหน่วยงานและบุคลากรกองคลังและพัสดุ เดินทางไปศึกษาดูงาน เรื่อง ระบบ Enterprise Resource Planning (ERP) โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT) ให้การต้อนรับ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์ รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหาร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารอง ผดุงสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการเงิน ทรัพย์สินและสารสนเทศ ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้กับคณะศึกษาดูงาน ณ ห้องประชุมประภา ประจักษ์ศุภนิติ ชั้น 9 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ