รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 • ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ สังกัดส่วนพัฒนาระบบสารสนเทศและนวัตกรรม สำนักเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ
 • วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 19,500 บาท และเงินสมนาคุณตามตำแหน่ง 2,000 บาทต่อเดือน เงินสมนาคุณสมทบตามความสามารถจากผลการปฏิบัติงานไม่เกิน 500 บาท ต่อเดือน ซึ่งเงินสมนาคุณจะปรับเปลี่ยนตามนโยบายของคณะกรรมการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี
 • รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 26 ธันวาคม 2566

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระบบสารสนเทศ การจัดการระบบสารสนเทศ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง
 2. สามารถใช้ภาษา PHP, HTML, CSS, JavaScript, Ajax, jQuery หรือภาษาอื่น ๆ ในการพัฒนา Web Application หรือ มีความรู้หรือประสบการณ์ในการพัฒนา Web Application
 3. สามารถเขียนคำสั่ง SQL Command ได้
 4. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมเชื่อมโยง Web Service/APVXML/Json
 5. หากมีประสบการณ์ด้านการพัฒนาบนแพลตฟอร์ม Vue,js หรือ React หรือ Angular จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 6. ผู้ที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถาบันมีคุณสมบัติตามความในข้อ 18 ของข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลของพนักงานสถาบัน พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 23 กันยายน 2563 (แนบท้ายประกาศ)

ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ

 1. วิเคราะห์ ออกแบบ และกำหนดความต้องการของผู้ใช้งาน
 2. จัดทำแผนการพัฒนา Web Application ที่ได้รับมอบหมาย
 3. พัฒนาและปรับปรุง Web Application ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถเชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูลของสถาบันได้
 4. ควบคุมงานพัฒนาที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จสิ้นตามวัตถุประสงค์ และเสร็จสิ้นภายในเวลาที่กำหนด
 5. ศึกษา คันคว้า และพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อปรับปรุง Web Application
 6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

เอกสารการรับสมัคร

>>> ประกาศขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ สำนักเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ <<<

การรับสมัคร

            สมัครผ่านระบบสมัครงานออนไลน์เท่านั้น ตั้งแต่บัดนี้ – 26 ธันวาคม 2566

ติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์ 02 – 727 3405 ในวันเวลาราชการ
Email :job@nida.ac.th
Line : @810zqvao